Fortsätt till innehållet

Ny trafiksäkerhetsplan för Karleby

Karleby stad och närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbottens har inlett utarbetandet av en trafiksäkerhetsplan för staden. Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten genom att utarbeta en plan som kartlägger de farligaste platserna i området och fastställer åtgärder för att korrigera dem. I projektet utreds också trafiksäkerhetens nuläge och utarbetas ett åtgärdsprogram för trafiksäkerhetsarbetet. I projektet granskas både tätortsområden och landsvägar.

Invånarnas sakkunskap om trafiksäkerhetens nuläge i Karleby behövs

Karlebyborna har den bästa kännedomen om trafiksäkerheten i Karleby. Genom projektet vill man främja dialogen med invånarna och ge dem möjligheten att uttrycka sina åsikter om trafiksäkerheten i Karleby.

Invånarnas åsikter kartläggs genom en elektronisk kartenkät. Enkäten är uppdelad i två delar, i den första delen finns en blankett med vilken trafiksäkerhetens nuläge och användningen av säkerhetsutrustning kartläggs. I den andra delen får invånarna märka ut säkerhetsmässigt besvärliga eller farliga platser direkt på en karta samt berömma sådana lösningar som upplevts bra och fungerande med tanke på trafiksäkerheten. I slutet av enkäten kan man lämna respons eller en kommentar som gäller planeringen av trafiksäkerheten.

En egen kartenkät för skolelever

Utöver trafiksäkerhetsenkäten som riktar sig till alla invånare vill man också höra skolelevers åsikter och tankar om trafiksäkerheten. För skolelever har utarbetats en egen kartenkät med särskild fokus på trafiksäkerheten i skolans näromgivning. Det är enklast att besvara enkäten med en dator, men det går också att använda t.ex. en mobiltelefon eller en pekplatta.

 

Enkäten är öppen 22.11–21.12.2023. Enkäterna finns enbart på finska men svaret kan ges på svenska.