Fortsätt till innehållet

Översiktsplanen för salutorget finns framlagd, bekanta dig med materialet och kom med din åsikt!

Ansvarsområdet Planering har beställt en översiktsplan för Salutorget av konsultföretaget Ramboll Finland Oy. Syftet med översiktsplanen för Salutorget är att betona torget som en del av stadens kommersiella centrum, att skapa förutsättningar för en välfungerande torghandel, att beakta olika åldersgrupper och att öka användningen av torget under alla årstider.

I översiktsplanfasen planeras hur salutorgets stora element placeras och önskade funktionella lösningar förverkligas. Samtidigt utreds det hur realistiska de är. Planen preciseras ännu under verkställighetsplaneringen och det finns exempelvis alternativ för hur elementen i illustrationerna förverkligas – det exakta utseendet bearbetas under de följande faserna. Översiktsplanen ger dock en bild av en den planerade stämningen och möjligheten att se de stora dragen för utvecklingen av torget!

Översiktsplanen har bearbetats i en omfattande styrgrupp och kommentarer har samlats in till exempel av barn- och ungdomsfullmäktige. I arbetet med översiktsplanen har man beaktat resultaten av en invånarenkät som gjordes i februari 2022. Till exempel skridskoplanen, vistelseområdena och möjligheterna till SUP-paddling stod enligt enkäten högt upp på önskelistan när det gäller funktioner.

Ansvarsområdet Planering har öppnat en invånarenkät om översiktsplanen och hoppas på många svar på den. I enkäten kartläggs hur väl resultaten av den tidigare enkäten återspeglas i översiktsplanen och vilka element som understöds och vilka som ännu behöver tänkas över. Bekanta dig med översiktsplanen på projektets webbplats och kom med din åsikt i invånarenkäten.

Efter hörandet presenteras planen under våren för stadsstyrelsen. De mer ingående planerna för genomförande och byggande utarbetas efter att översiktsplanen godkänts och byggarbeten utförs inom ramen för de årliga anslagen.

Bekanta dig med översiktsplanen på projektets webbplats och kom med din åsikt i invånarenkäten: