Fortsätt till innehållet

Pilotfasen av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet KOHASU startar i Karleby

Karleby stad deltar i pilotprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet under vårterminen 2021. KOHASU (Kokkolan Harrastamisen Suomen malli – Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby) erbjuder alla elever inom den grundläggande utbildningen möjlighet att delta i avgiftsfri fritidssysselsättning.

Hobbyverksamheten som startar under februari ordnas skolvis i pilotfasen på grund av coronabegränsningarna. Hobbyverksamheten koordineras och leds av tre handledare som håller tät kontakt till sina egna ansvarsskolor. Hobbyverksamhet erbjuds också av ca 30 föreningar, organisationer, företag och andra hobbyaktörer.

Målet med KOHASU eller Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby är att erbjuda varje grundskolelev möjlighet att delta i fritidsaktiviteter i skolans lokaler eller i skolans närmaste omgivning före eller efter skoldagen. Det är också möjligt att ordna fritidsaktiviteter under skoldagen som t.ex. rastverksamhet. Fritidsaktiviteterna som ordnas i pilotfasen grundar sig på barns och ungas egna önskemål. Redan nu erbjuds ett brett utbud av idrott och motion, cirkuskonster och olika slöjdfärdigheter. Timmarna i bildkonst och slöjdfärdigheter har varit så populära att man nu försöker hitta fler handledare till dessa. Också parkour har varit en favorit bland barnen.

För att ta reda på elevernas önskemål genomfördes en enkät förra hösten i vilken eleverna kunde välja sina favoriter bland 76 olika fritidsaktiviteter. I Karleby besvarades enkäten av sammanlagt 21 grundskolor och av resultaten kunde man dra slutsatser av barns och ungas önskemål gällande fritidsaktiviteter enligt skola, bostadsområde och stad. Olika skolor erbjuder olika hobbymöjligheter. Målet är att eleverna kan delta i verksamheten på flera olika ställen då coronabegränsningarna tillåter det. Beroende på gruppen ordnas verksamheten både av finskspråkiga och svenskspråkiga handledare. Just nu rekryteras också en svenskspråkig handledare för hobbyverksamheten som kommer att ansvara för de svenskspråkiga skolorna.

Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna även om verksamheten finansierar till en början med ett årligt statsunderstöd. Karleby kommer också att ansöka om finansiering för hobbyverksamheten som inleds hösten 2021. Då kan de erfarenheter som erhållits i pilotfasen utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten.

Information om hobbyverksamheten KOHASU skickas via Wilma. Ansökan till grupperna sker i regel med en elektronisk blankett men i vissa fall anmäler man sig direkt till skolans personal eller aktören. Ytterligare information om enskilda gruppers sammankomster och tidtabeller fås från skolan och handledarna för hobbyverksamheten.