Fortsätt till innehållet

Pilotförsöket med byggnadsrestaurering blir etablerad verksamhet

Karleby stad genomförde i fjol ett pilotförsök för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering som en del av stadens behovsprövade sysselsättning. På basis av de goda erfarenheterna från pilotförsöket kommer verksamheten att etableras i samarbete mellan sysselsättningstjänster, museitjänster, Lokaliteter och Karlebynejdens institut.

Syftet med pilotförsöket med byggnadsrestaurering var att ge arbetslösa arbetssökande arbetserfarenhet samt att hjälpa dem avancera mot den öppna arbetsmarknaden. Det här lyckades också, eftersom största delen av de nio arbetslösa arbetssökande som deltog i försöket hittade en lösning på sin situation efter periodens slut. Endera sysselsatte de sig på den öppna arbetsmarknaden, blev företagare eller började studera.

Tack vare arbetsinsatsen via pilotförsöket kunde stadens värdebyggnader repareras och renoveringsskulden väsentligt minskas. Olika bevarande reparationsarbeten gjordes bland annat i Konsthuset Renlund, museikvarteret, saltmagasinet, Lochteås gamla stenskola, Lochteå hembygdsmuseum och Lochteå fiskemuseum. Deltagarna i pilotförsöket fick samtidigt också lära sig tekniker som används i byggnadsrestaurering.

I februari inledde en arbetstränare sitt arbete hos Karleby stad med uppgift att fungera som gruppernas ledare och som ger arbetstagarna handledning i bevarande renovering. Vid anställningen av arbetstränaren utnyttjades anslag som staden reserverat för behovsprövad sysselsättning. I mars har två arbetstagare börjat i den första gruppen. Som bäst söker sysselsättningstjänster fyra arbetstagare till gruppen som startar i maj.

Till gruppen tas arbetslösa arbetssökande som är med i kommunförsöket med sysselsättning samt TE-byråns kunder som är berättigade till lönesubvention. Särskilt söks personer som har utbildning inom bygg-, ytbehandlings- eller träbranschen eller motsvarande kompetens som har förvärvats på annat sätt. På samma sätt som i pilotförsöket startar arbetet med en månads arbetsprövning varefter ett fyra månader långt arbetsavtal ingås med personerna. I perioden ingår alltid sysselsättningsfrämjande verksamhet. I början av perioden får arbetstagarna också handledning i renovering som bevarar det gamla. Karlebynejdens institut och K.H. Renlunds museum ansvarar för handledningen.

Gruppen som startade i mars har med arbetsplanerarens ledning redan reparerat bland annat fönster i Konsthuset Renlund, Svenska daghemmet samt Fredrik och Anna Drakes hem. Under våren och sommaren är avsikten att göra reparationer i objekt som kartläggs av Lokaliteter och K.H. Renlunds museum: vid pedagogiet, Lochteå hembygdsmuseum, Öja fiskemuseum, på Tankar, fiskemuseet i Ohtakari samt Karleby hembygdsmuseum. I dessa objekt ska bland annat göras servicemålning, målning med rödmylla, fönster ska putsas, målas och kittas samt tak tjäras.