Fortsätt till innehållet

Planutkastet för nybygge i Puntusstranden läggs fram för allmänheten

Planutkastet för Puntusstranden läggs fram 12.5-13.6.2022. Detaljplanen gäller området mellan Puntus befintliga småhusområde och Perho å, öster om Puntusvägen. Målsättningen är att de nya tomterna ska kunna överlåtas senast 2023.

Borgsvägen skiljer områderts norra och södra delarna från varandra

I planutkastet indelas området i två delar, den norra och den södra. Borgsvägen skiljer delarna från varandra. I båda kvartershelheterna bildas ett centralt grönområde som i planen har beteckningen område för närrekreation (Vl). Likaså de låglänta områdena med översvämningsrisk längs Perho å har i stället för byggande anvisats för rekreationsområden och småbåtsplats.

Nya småhustomter

Enligt detaljplanen är området småhusdominerat. Största delen av kvarteren är traditionella kvartersområden för fristående småhus (AO) och enligt utkastet placeras där 45 småhustomter. I planutkastet ingår också 7 småhuskvarter för radhus och parhus och ett kvartersområde för flervåningshus och servicebyggnader.

Planen går i början av hösten vidare till förslagsfasen. Puntusstrandens planarbete är en del av Karlebys program för markanvändning och bostadspolitik MASTO 2021–2021.Syftet med programmet är att öka stadens utbud av småhustomter.

Puntusstrandens planutkastet (pdf)
kaavoitusalueen rajaus ilmakuvassa
Området som detaljplaneutkastet gäller avgränsat med rött. Till vänster Puntus och Puntusåsens bebyggda område, till höger Perho å. Området delas av Borgsvägen som går från mitten av bilden till nedre högra hörnet.