Fortsätt till innehållet

Resultaten från enkäten om naturmotion och friluftsliv

Staden inledde i slutet av sommaren ett projekt för utredning av skicket på naturmotionsobjekt och friluftleder och deras behov av iståndsättning. Inventeringsprojektet pågår till slutet av året och inom ramen för projektet går man igenom bland annat naturstigar och friluftsleder, kåtor, vindskydd, öde- och gäststugor, landstigningsplatser för paddlare och fågeltorn.

Enkäten genomfördes i september–oktober och den kartlade Karlebybornas och ledernas användares erfarenheter och åsikter. Avsikten var att få veta användarnas önskemål och tankar om utvecklande av lederna och att få information om vilka av objekten som är mest populära. Sammanlagt 322 personer svarade på enkäten, största delen av dem bor i Karleby stamstad. De utvecklingsbehov som kom fram kommer att beaktas i planen för naturmotion som blir färdig i början av nästa år.

”Enkätsvaren gav oss gott om viktig information och utgående från detta material kan vi fundera på tidtabellerna för reparationer under kommande år” konstaterar projektarbetare Mirkka Näveri.

Vi frågade bland annat vad som får Karlebyborna att gå ut i naturen, vilka som är viktiga platser för dem samt vilka objekt som kunde förbättras och på vilket sätt. Vi frågade också om det borde grundas nya friluftsleder i Karleby. Bland de viktigaste områdena fanns bland annat Bredviken, leden längs Perho å samt Harrbådan. Önskemålen om reparationer gällde särskilt spängerna längs naturstigen i Elba samt leden längs Perho å och dess rastplatser. Svararna önskade att man i stället för att grunda nya friluftsobjekt skulle underhålla de nuvarande lederna bättre. I allmänhet önskade svararna mera information om olika leder och objekt.