Fortsätt till innehållet

Skolprojektet i Halkokari behandlades i fullmäktige

Stadsfullmäktige behandlade referensplanen för skolprojektet i Halkokari under sitt sammanträde måndagen den 28 augusti.

Stadsstyrelsen begärde ny ståndpunkt av fullmäktige

Utgående från en förutredning år 2018 har för Halkokarin koulu utarbetats två alternativa referensplaner. Bägge alternativen omfattar förskola och grundskolans årskurser 1–9. Den ena referensplanen (B) omfattar dessutom ett daghem.

Stadsstyrelsen behandlade i juni alternativen i referensplanen som tagits fram på basis av förutredningen. Styrelsen avvisade referensplan B och föreslog att stadsfullmäktige ger en ny ståndpunkt när det gäller projektet. I sitt beslut tog stadsstyrelsen inte ställning till det andra alternativet.

Stadsfullmäktige godkände genomförandet av en enhetsskola i Halkokari i enlighet med referensplanen

Stadsfullmäktige förde en omfattande diskussion om projektet Halkokarin yhtenäiskoulu. Nybygget ansågs vara absolut nödvändigt. En del av ledamöterna framförde dock sin oro över hur enhetsskolor påverkar barns och ungas välmående och inlärningsresultat.

Under diskussionen konstaterades det att man i Karleby redan har genomfört två enhetsskolor i enlighet med skolnätsbeslutet (i Storkisbacken och Storby) och de har gett goda erfarenheter av vardagen i en enhetsskola. Undervisningspersonalen vid Halkokarin koulu, föräldrarådet och skolans elever är för en enhetsskola i enlighet med referensplanen.

Efter diskussionen föreslog fullmäktiges ordförande att stadsfullmäktige beslutar bibehålla beslutet om skolnätet från år 2017 i kraft när det gäller Halkokarin koulu och godkänna byggandet av en enhetsskola i enlighet med referensplanalternativ B (daghem, förundervisning och grundläggande utbildningens årskurser 1–9). Förslaget godkändes enhälligt.

Ledamot Ojala föreslog att till beslutet läggs en kläm om hörande av erfarenheter hos personalen vid redan verksamma enhetsskolor i samband med fullmäktiges aftonskola. Ledamot Keränen framförde en kläm om att barn med särskilda behov ska beaktas skilt redan i planeringsskedet i samarbete med proffs som arbetar med dem. Ledamot Nurmi framförde en kläm enligt vilken man bör sörja för att Halkokarin yhtenäiskoulus lokaler är funktionella och att byggandet är kostnadseffektivt. Stadsfullmäktige godkände klämmarna.

Bakgrund

2017

Ändring av småbarnspedagogikens och undervisningstjänster servicenätverk.

2018

Förutredning om Halkokari skolbyggnad. Förslag:

 • Den gamla skolfastigheten på Halkokarin koulus tomt rivs och elementbyggnaden flyttas till ett nytt ställe.
 • På tomten byggs en skola och daghem med grupper för småbarnspedagogik (sammanlagt 72–96 barn i åldern 0–4 år), förundervisning (tre grupper av barn i åldern 5–6 år) samt för den grundläggande utbildningens årskurser 1–9. Fastigheten har dessutom lokaler för elevvård och ungdomstjänster. Hybridarenan beaktas i dimensioneringen av och användningsändamålen för gymnastiksalen.
 • Gränserna för elevupptagningsområdena granskas när det gäller Halkokarin koulu och Piispanmäen koulu: gränsen dras vid Kanaanslandsvägen-Rödsövägen. Bakom Ulkometsän päiväkoti går en led mot Trullön.
 • Under byggtiden fungerar Hakalahden koulu som tillfällig lokal.

2019

Bildningsnämnden godkänner förutredningen. En bedömning av barnkonsekvenserna inleddes och av parterna begärdes utlåtanden för fortsatt planering.

Stadsstyrelsen diskuterade ärendet och instruerade om de fortsatta åtgärderna:

 • en referensplan utarbetas som preciserar målen som gäller kostnaderna, omfattningen och tidtabellen för sådana lokaler som servicebehovet förutsätter samt behoven av trafikarrangemang
 • två alternativa referensplaner
  o A) inget daghem, lokaler för den grundläggande utbildningens årskurser 1–9
  o B) daghem, förundervisning och den grundläggande utbildningens årskurser 1–9
 •  objektet får namnet Halkokarin yhtenäiskoulu

2023

Stadsstyrelsen bekantar sig med referensplanerna och föreslår att referensplanens alternativ B godkänns (daghem, förundervisning, grundläggande utbildningens årskurser 1–9).

Stadsstyrelsen beslutar begära ny ståndpunkt om referensplanen av stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige behandlar ärendet i augusti 2023.