Fortsätt till innehållet

Staden avstår från oljeuppvärmning i sina fastigheter

Karleby stad anslöt sig till arbets- och näringsministeriets, Energimyndighetens och Kommunförbundets energieffektivitetsavtal (KETS) i maj i år. Det frivilliga energieffektivitetsavtalet är det primära sättet att fullgöra de relativt stränga energieffektivitetsskyldigheterna enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv.

Med KETS eftersträvas i första hand att förbättra energieffektiviteten samt att främja användningen av förnybar energi samt att minska växthusgasutsläppen. Stadens energisparmål är 7,5 procent av energiförbrukningen år 2021. Målet borde uppnås senast 2025.

”Vi har gjort upp energieffektivitetsavtalets handlingsplan för staden. I planen framläggs mål och åtgärder i enlighet med KETS. Handlingsplanen ges stadsstrukturnämnden för godkännande i november”, berättar stadens sakkunniga i klimatfrågor Jenni Silvola.

”Huvudvikten i energieffektivitetsverksamheten ligger hos oss på att öka användningen av förnybar energi och att avstå från fossila bränslen. 2021 användes sammanlagt ca 360 000 liter brännolja till oljeuppvärmning i stadens fastigheter. Före utgången av 2025 ändras uppvärmningsformen i stadens största fastigheter som har oljeuppvärmning”, konstaterar Lokaliteters disponent Klaus Kangas.

”Vi har redan nått en del av vårt energisparmål på 7,5 procent. Vi har anslutit oss till KETS mitt under avtalsperioden 2017–2025 och kan rapportera som energisparåtgärder alla de åtgärder som vi vidtagit under avtalsperioden och vilkas besparingseffekt fortfarande gäller”, berättar Silvola.

Under avtalsperioden har staden bl.a. sanerat byggnadsautomationssystem i Veikko Vionojan koulu och Kälviän kirkonkylän koulu samt installerat ett värmeupptagningssystem för avloppsvatten i VesiVeijari. Solelsystem har monterats på stadshusets och Yxpila skolas tak. Därtill har många mindre drifttekniska åtgärder vidtagits såsom optimering av ventilation och belysning.