Fortsätt till innehållet

Staden beslutar om budgetramen – besparingar eftersträvas inom tjänster, också kommunalskatter granskas

Karleby stadsstyrelse beslutar om godkännandet av budgetramen för 2025 och ekonomiplanen för 2026–2027.

I ekonomiprogrammet som inleddes i februari 2024 granskas effektivering eller avveckling av stadens tjänster samt prioritering av, omprövning av eller avstående från investeringar. Fokus ligger också på kritisk granskning av totalbeskattningen samt försäljning av egendom och koncernbolagens intäktsföring.

Stadens resultat utan sparåtgärder och skattehöjningar beräknas uppgå till sammanlagt -29,5 miljoner euro under 2024–2026.  Besparingarna från verksamheten beräknas för närvarande uppgå till 7 miljoner euro.

De beräknade besparingarna från stadens verksamhet kommer i sig själva inte att vara tillräckliga, utan även nivån på kommunalskatten justeras. I budgetramen är det kalkylerade behovet att höja kommunalskattesatsen 0,9 procentenheter, enligt vilket kommunalskattesatsen för 2025 är 9,8 procent. Den nuvarande kommunalskattesatsen är 8,9%.

Statens budget, skatteinkomsterna och statsandelsprognosen preciseras vid utgången av året. Samtidigt preciseras också de ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna i stadens ekonomiprogram. Man måste också förbereda sig på att vid behov ändra planerna mycket snabbt. Uppgörandet av budgeten för 2025 pågår just nu.

Försämrad prognos för den kommunala ekonomin i bakgrunden

Finansministeriet plan för de offentliga finanserna 2025–2028, dvs. kommunekonomiprogrammet våren 2024 publicerades i april. Enligt det har utsikterna för den kommunala ekonomin försämrats och kommunernas utgiftsnivå som förmodas bli högre än väntat kastar skuggor över de kommande åren.

När prognoserna för den kommunala ekonomin försvagas och om inga åtgärder vidtas kommer staden att stå inför en situation där årsbidraget inte räcker till för att täcka avskrivningar och nettoinvesteringar.  Samtidigt ökar stadens utgifter och finansieringsbasen minskar.

De faktorer som inverkar positivt på stadens ekonomiska utveckling förväntas synas med fördröjning och de kommer inte att synas ännu under 2025. Positiva faktorer är bl.a. en positiv befolkningstillväxt, företagens etablering och sysselsättningsläget samt en ökning av vindkraften i regionen. Dessa har i detta skede inte beaktats i budgetramen.