Fortsätt till innehållet
Öinen näkymä Punaiselle sillalle
Fotograf: Kuva: Hannu Moilanen

Staden bygger och reparerar infrastruktur för närmare 6 miljoner euro

Stadsstrukturnämnden har den 9 februari godkänt en fördelning av anslag för sanerings- och byggobjekt. Under innevarande år restaureras bland annat Röda bron. Arbetet med saneringen av Långbrogatan och trafikarrangemangen vid Biskopsbacken fortsätter.

För trafikarrangemangen vid Biskopsbacken reserveras i år ett anslag på 600 000 € och arrangemangen ska svara mot det behov som Biskopsbackens allaktivitetshus för med sig. Allaktivitetshuset blir färdigt 2024. Objektets slutliga finansiering planeras för 2023.

Anslag har också reserverats för underhåll av trafikleder i Kelviå och Norra leden som övergår från NTM-centralen.

Nybyggnadsobjekt finns i Linnusperä där Ahlskogsvägen, Lergropsvägen och en kombinerad cykel- och gångbana byggs. I Lahdenperä finns objekten Stranddynsvägen och Stranddynsgränden.

Det största saneringsobjektet är arbetet med Långbrogatan i centrum som inleddes i fjol. Saneringen av Strandgatan fortsätter, nu står avsnittet mellan Långbrogatan och Anders Chydenius gata i tur. Också Vinkelgatan slutförs med årets anslag.

I Hakalax saneras Huhtavägen, avsnittet mellan Anders Chydenius gata och Uleåvägen. I Halkokari åtgärdas Kanaanslandsvägen, avsnittet mellan Halkokarivägen och Kalvholmsvägen. Andra saneringsobjekt som genomförs finns bland annat i Yxpila (kombinerad cykel- och gångbana längs Hamngatan på avsnittet Aftonrodnadsvägen – Pottstrandsvägen), i Gräftlandet (förbättring av dagvattenavloppet vid Björkgrensstigen) och i Kaustar (Pärthyvlarvägen, Mitterstbackgränden på avsnittet mellan Gamla Uleåvägen – Köukargränden).

På hela stadens område har anslag anvisats också för beläggning av gator och gatubelysning. Tidtabellerna för objekten preciseras senare.