Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktige beslutade om budgeten

Karleby stadsfullmäktige beslutade på sammanträdet i november om budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023–2024. Beskattningen för 2022 hålls på nuvarande nivå med undantag av fastighetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnader som sänks från nuvarande 0,7 procent till 0,6 procent. Inkomstskattesatsen är 21,50.

Kommuntillägget, dvs. Karlebystödet som betalas till föräldrar med barn under 3 år höjs från 80 euro till 160 euro. Höjningen av Karlebystödet väckte mycket diskussion. Fördubblingen av stödet godkändes efter omröstning med rösterna 28–15. Stödet betalas till föräldrar med barn under 3 år om familjen har rätt till hemvårdsstöd och alla familjens barn under skolåldern vårdas hemma.

En livlig diskussion fördes också om minskningen av anslaget som reserveras för köp av tjänster av Soite. Efter omröstning godkändes stadsstyrelsen grundförslag om 181 miljoner euro.

Det gjordes också många texttillägg i budgeten. Bland annat ska en utredning görs om rådhusets framtida användning före reparationsplanen. En utredning ska också göras om hur koldioxidneutrala stadens lokaliteter är.

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Soldatskär och Varvet, valet av ledamöter i räddningsnämnden samt finansieringen av professuravtal och magisterprogram i universitetscenter Chydenius godkändes enligt förslagen.

I slutet av sammanträdet röstade man ännu om principerna för fullmäktiges seminariearbete. Enligt gällande praxis deltar ordinarie ledamöter i fullmäktiges seminarier och aftonskolor. Enligt stadsstyrelsen förslag inbjuds också ersättare till tillställningarna. Efter omröstning beslutades det att ersättare har rätt att delta i fullmäktiges seminarier och aftonskolor men ersättning för deltagandet betalas enbart till ordinarie ledamöter.

Vid sammanträdet inlämnades också fyra fullmäktigemotioner. Motionerna handlade om förbättring av trafiksäkerheten på området mellan Björkhagen och Yxpila, utredning om skejtplats som lämpar sig för vinterbruk, publicering av stadens leverantörsfakturor som öppna data samt aktiv marknadsföring av småindustri- och företagstomter i områden utanför stadskärnan till potentiella företagare.

 

Esityslista / pöytäkirja