Fortsätt till innehållet
Utmärkelsetecken tilldelades i Karlebysalen
I sammanträdet utdelades de utmärkelsetecken av Finlands Vita ros’ orden och Finlands Lejons orden som republikens president beviljat.. Utmärkelsetecken tilldelades Janne Jukkola, Raimo Lammi och Jari Saarinen samt anskaffningssekreterare Paula Pensaari (inte i bilden).

Stadsfullmäktiges beslut 13.6.2022

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde på måndag. Efter öppningsanförandena utdelades de utmärkelsetecken av Finlands Vita ros’ orden och Finlands Lejons orden som republikens president beviljat. Utmärkelsetecken tilldelades företagare Janne Jukkola (förtjänstkorset av Finlands Lejons orden), rektor Raimo Lammi (riddartecknet av Finlands Lejons orden), anskaffningssekreterare Paula Pensaari (medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden) samt ekonomidirektör Jari Saarinen (förtjänstkorset av Finlands Vita Ros’ orden).

På den långa föredragningslistan fanns bl.a. bokslutet, revisionsberättelsen, utvärderingsberättelsen och personalrapporten för 2021. Fullmäktige beslutade om behandlingen av resultatet för 2021 enligt förslaget, antecknade revisionsberättelsen för kännedom och godkände bokslutet och personalrapporten. Ansvarsfrihet beviljades för de redovisningsskyldiga med undantag av Karleby Vattens redovisningsskyldiga eftersom Karleby Vattens direktion fortfarande utreder förvaltningens verksamhet.

Också utvärderingsberättelsen för 2021 antecknades för kännedom. Fullmäktige ålade stadsstyrelsen att före utgången av oktober lämna svar på de frågor som ställts i utvärderingsberättelsen samt nödvändiga redogörelser för de åtgärder som har vidtagits inom sektorerna och ansvarsområdena.

På sammanträdet godkändes också enligt förslaget att staden ansluter sig till Hinku-nätverket Mot en koldioxidneutral kommun.

På sammanträdet behandlades också flera planärenden och tomtärenden. Kronportens detaljplan och prissättningen av och överlåtelseformen för industriområdet godkändes enligt förslaget. Man beslutade också om försäljning av en tomtdel på Topeliusgatan 5 till Kokkolan Terästalo Oy och om köp av försvarsmaktens tidigare depåområde av LSK Business Park Oy. Arrendeavtalet med Umicore Finland Oy godkändes med beröm.

Det sista ärendet på sammanträdets föredragningslista var det tillfälliga utskottets framställning av återkallandet av fullmäktiges presidium. Ledamot Stefan Anderson ledde diskussionen under behandlingen av ärendet. Samlingspartiets fullmäktigegrupp lade fram ett förslag som avvek från det tillfälliga utskottets förslag, och det hölls en paus i sammanträdet under vilken gruppordförandena diskuterade förfarandet. På basis av diskussionerna under pausen beslutade fullmäktige enhälligt att ge Isotalus en allvarlig varning och fullmäktige konstaterade att ärendet var slutbehandlat.

Protokoll 14.6