Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktiges beslut 4.4.2022

Stadsfullmäktige antecknade sysselsättningsöversikten för december för kännedom. Också ekonomirapporten januari-februari 2022 antecknades för kännedom.

Fullmäktige beslutade om stadens deltagande i finansieringen av en professur i socialt arbete vid Universitetscenter Chydenius under finansieringsperioden 2022 – 2024 med 55 000 euro per år. För finansieringen år 2022 beviljades ett tilläggsanslag.

 

Bedömning av förändringarna av nätverket för grundläggande utbildning

Bedömningen av förändringarna av nätverket för grundläggande utbildning berörde Öja skola, Rahkosen koulu och Veikko Vionojan koulu. Bedömningen grundar sig på ett beslut som stadsfullmäktige fattade 2019.

Stadsfullmäktige beslutade enligt förslaget att den undre gränsen för elevantalet i en skolenhet som upprätthålls ändras från 48 elever till 24 elever inom den grundläggande utbildningen. Under sammanträdet lade ledamot Paananen fram ett motförslag om att den undre gränsen för elevantalet är 28. Efter omröstningen (22–21) fastställdes den undre gränsen för elevantalet till 24 elever i enlighet med stadsstyrelsens grundförslag. Man beslutade slopa nedläggningen av en skolenhet i enlighet med ekonomiprogrammet och avstå från sparmålet på 95 000 euro i anknytning till det.

Det beslutades att nedläggningen av skolorna ska bedömas enligt antalet elever under två på varandra följande läsår. Elevantalet granskas på basis av situationen i slutet av augusti.

  • Om elevantalet inom den grundläggande utbildningen i Öja skola är under 24 elever två läsår i rad, läggs skolan ned vid utgången läsåret. Hur eleverna placeras i andra skolor bestäms i så fall separat.
  • Om elevantalet inom den grundläggande utbildningen i någondera av skolorna i Ullava är under 24 elever två läsår i rad, läggs Rahkosen koulu ned vid utgången läsåret och skolans elever placeras i Veikko Vionojan koulu. I den här punkten gjordes ett motförslag (Koskela) enligt vilket fullmäktige ska fatta beslut om vilken skola läggs ner och till vilken skola eleverna flyttas. Motförslaget godkändes med rösterna 32–10 (1 röstade blankt).
  • Om skolan läggs ned ska fullmäktige besluta separat om fortsättningen för den skolfastighet som staden äger och de tjänster som staden ordnar där.

 

Fullmäktigemotioner

Fullmäktige beslutade anteckna svar på två fullmäktigemotioner för kännedom och anse att motionerna är slutbehandlade. (Klimatmotion om att ansluta Karleby stad till HINKU-nätverket och stadsinvånare bör få veta hur staden förbereder sig inför koldioxidneutralitetsmålet 2035 i anknytning till klimatförändringen). Beaktandet av hållbar utveckling och klimateffekterna i beslutsfattandet och resurser, främjande av produktionsformer för förnybar energi och utökande av klimatmedvetenheten samt stödjande av hushållen och anslutning till HINKU-nätverket har fastställts som framgångsfaktorer under strategiperioden 2022 – 2025.

Fullmäktigegruppen för SFP lade fram en ny fullmäktigemotion som gäller arbetskläder för utebruk för anställda inom småbarnspedagogiken. Enligt motionen skulle staden som arbetsgivare erbjuda arbetskläder för utebruk åt personal inom småbarnspedagogiken eller alternativt betala dem en klädpeng.

Protokoll 4.4.2022