Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktiges sammanträde 13.12.

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde måndag 13.12 för sista gången i år.

Sammanträdets beslut enligt paragraf

§ 152 Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation förrättades med slutna sedlar. Till Kommunförbundets förbundsdelegation väljs 66 ledamöter och deras ersättare. Ledamöterna väljs från varje valkrets i proportion till invånartalet i valkretsen. Karleby ingår i Vasa valkrets från vilken det väljs 5 ledamöter (+ ersättare) direkt utifrån valresultatet. Vid valet har kommunen lika många röster som kommunens invånarantal 30.11.2020. Karleby stad har 47 736 röster.

 

§ 153 Samarbetsavtalet för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Ändringarna i samarbetsavtalet för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk godkändes enligt förslaget.

 

§ 154 Detaljplan och detaljplaneändring / Linnusperä (fas 2) – Norra delen av Indola / godkännande

Detaljplanen och detaljplaneändringen för Linnusperä (fas 2) – Norra delen av Indola godkändes enligt förslaget.

 

§ 155 Redogörelser för bindningar stadsfullmäktige för kännedom

Antecknades för kännedom.

 

§ 156 Ekonomirapport 10/2021 och koncernrapport 9/2021

Ekonomirapport 10/2021 och koncernrapport 9/2021 antecknades för kännedom.

 

§ 157 Budgetändring / Arbetarskydd

§ 158 Budgetändring / Renovering av Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, med anledning av brand

§ 159 Budgetändring / Kostnader för företagshälsovård

§ 160 Budgetändring och kapitalisering av Karleby Industriby Ab / Port Tower II-utbyggnaden

§ 161 Budgetändring och kapitalisering och borgen för fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman / Musikcentrum Snellman

På sammanträdet behandlades flera budgetändringar som godkändes utan diskussion. Också kapitalisering av Karleby Industriby Ab / Port Tower II-utbyggnaden samt kapitalisering och borgen för fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman / Musikcentrum Snellman godkändes utan diskussion.

 

§ 162 Ändring av förvaltningsstadgan / Ändring av bildningsnämndens nämndestruktur

Stadsstyrelsen beslutade om ändring av bildningsnämndens nämndstruktur. Den tidigare bildningsnämnden blir nämnden för undervisning och fostran och därtill grundas en kultur- och fritidsnämnd. Också följande befrielser från förtroendeuppdrag, som hör samman med ändringen, godkändes enligt förslagen:

§ 163 Befrielse från förtroendeuppdrag / Markus Anttila

§ 164 Befrielse från förtroendeuppdrag / Esa Saari

§ 165 Befrielse från förtroendeuppdrag / Elina Ihanus

§ 166 Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Till kultur- och fritidsnämnden valdes 10 ledamöter och personliga ersättare för dem. Ordinarie ledamöter är

 • Markus Anttila (Ilkka Jäntti som ersättare)
 • Stefan Anderson (Jan Molander som ersättare)
 • Jani Jumppanen (Janne Pikkarainen som ersättare)
 • Sofia Väisänen (Sara Ojala som ersättare)
 • Hannu Kippo (Tuomo Viherjuuri som ersättare)
 • Ulpu Keränen (Susanna Heinua som ersättare)
 • Matti Kalliokoski (Jarmo Lahnalampi som ersättare)
 • Juha Puurula (Patrik Friis som ersättare)
 • Susanna Ahtinen (Merja Passoja som ersättare)
 • Elina Ihanus (Kaisa Möttönen som ersättare)

Markus Anttila utsågs till ordförande och Stefan Anderson till vice ordförande. Fullmäktige ber ungdomsfullmäktige utse representanter till nämnden som inleder sin verksamhet.

 

Svar på fullmäktigemotioner

Stadsfullmäktige beslutade att svaren på följande fullmäktigemotioner antecknas för kännedom och motionerna anses slutbehandlade:

§ 167 Svar på fullmäktigemotion / Behov att utöka resurserna inom veterinärjouren

§ 168 Svar på fullmäktigemotion / Mobilfri skola

§ 169 Svar på fullmäktigemotion / Småbarnspedagogikens utrymmen i Maringais

§ 170 Svar på fullmäktigemotion / Karlebystödet

§ 171 Svar på fullmäktigemotion / Flaggning vid Karleby stads verksamhetsställen på företagardagen 5.9

 

§ 172 Svar på fullmäktigemotioner / Klimatmotion om att ansluta Karleby stad till HINKU-nätverket och stadsinvånare bör få veta hur staden förbereder sig inför koldioxidneutralitetsmålet 2035 i anknytning till klimatförändringen

Koldioxidneutralitet har upptagits i den nya stadsstrategin som behandlas av fullmäktige i början av 2022. Fullmäktige beslutade efter omröstning, med rösterna 31–12, att ärendet återremitteras för ny beredning. Fullmäktiges ordförande avlägsnade sig under den tid ärendet behandlades. Första vice ordförande Johanna Paloranta tog över som ordförande.

§ 173 Svar på fullmäktigemotion / Rekrytering av upphandlings- samt projektspecialist

Under behandlingen föreslogs det att ärendet återremitteras för ny beredning. Föreslaget om återremittering understöddes enhälligt.

§ 174 Svar på fullmäktigemotion / Karleby till stad för rättvis handel och miljömärkning för hybridarenan

Under behandlingen föreslogs det att ärendet återremitteras för ny beredning. Fullmäktige beslutade efter omröstning att behandlingen fortsätter och motionen ansågs vara slutbehandlad.

§ 175 Fullmäktigemotion / 34 § i kommunallagen

Det fördes en livlig diskussion om ärendet, och det lades fram ett motförslag om återremittering som inte understöddes och förföll. Stadsfullmäktige beslutade tillsätta ett tillfälligt utskott och röstade om utskottets sammansättning med rösterna 28–15. Till det tillfälliga utskottet valdes Riitta Rahkola (ordförande), Risto Koljonen (vice ordförande), Timo Sillanpää, Juha Puurula ja Marlén Timonen, och Hannu Kippo, Kauko Niemi, Hanna Cygnel, Markus Anttila och Emma Haapasaari som ersättare.

 

Fullmäktigemotioner

På sammanträdet lämnades in fyra fullmäktigemotioner:

 • Innanen: Mentalvårdstjänster
 • Kippo: Gratis simhallsbesök för närståendevårdare
 • Ojala: Byskolor tryggar livskraften
 • Koljonen: Isbana för allmänheten på Salutorget

 

 

Föredragningslist / Protokoll 13.12