Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktiges sammanträde 29.8.2022

Under höstens första sammanträde godkände stadsfullmäktige den omfattande välfärdsberättelsen 2018–2021. Välfärdsberättelsen är ett arbetsredskap som sammanlänkar främjandet av välfärden och hälsan och införlivar dem i kommunens verksamhet och ekonomiska planering, ledning och beslutsfattande.

Ärendet som gällde underhållet av enskilda vägar (§ 68) bordlades. Stadsfullmäktige godkände uppdateringen av instruktionen för Mellersta Österbottens miljöhälsovård, likaså godkändes en handbok om principer för ingripande i osakligt bemötande och trakasserier i förtroendeorgan. Ekonomi- och personalrapporterna 5/2022 och 1–6/2022 samt ekonomiprognosen för 2022 godkändes.

Stadsfullmäktige godkände svaren på sammanlagt tre fullmäktigemotioner: ingen vindkraftsplanläggning i Karleby (§ 76), beskogning i kompensationssyfte i Karleby (§ 77) och Karleby ska sörja för sin attraktionskraft också i fråga om arbetskraften (§ 78).

Under sammanträdet överläts en ny fullmäktigemotion (Pajunpää) om smidighet och prissättning i anknytning till tillstånd för evenemang.

Protokoll 29.8.