Fortsätt till innehållet
Kyrklunds våtmark

Stadsmiljö fick ett hedersomnämnande i tävlingen Den bästa insatsen för naturen

Finlands IUCN-kommitté, i vilken ingår ministerier, expertorganisationer inom miljösektorn och naturskyddsorganisationer, väljer vart annat år den bästa insatsen för naturen. Syftet med tävlingen om den bästa insatsen för naturen är att lyfta fram påhittiga lösningar och innovationer som stöder målet om att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Den här gången sökte man goda exempel på naturbaserade lösningar. Naturbaserade lösningar är strukturer eller praxis som utgår från naturen och genom vilka man samtidigt kan främja bevarandet av den biologiska mångfalden och människornas välbefinnande. Det är fråga om lösningar där man med stöd av naturen åtgärdar samhälleliga problem, samtidigt som lösningarna ger ekologisk, social och ekonomisk nytta.

Den bästa insatsen för naturen främjar den biologiska mångfalden till exempel genom att

  • öka uppskattningen för och kännedomen om den biologiska mångfalden
  • förbättra den biologiska mångfalden genom konkreta skyddsåtgärder
  • främja hållbar användning av naturresurser
  • hitta på lösningar med inspiration från naturen för att åtgärda samhälleliga problem.

Den bästa insatsen för naturen kan bestå i till exempel praktiskt naturvårdsarbete, kommunikation, miljöfostran, forskning eller företagsverksamhet. Det är fråga om en enskild gärning eller ett projekt som har slutförts 2019–2020. Gärningen kan vara konkret eller virtuell eller en kombination av dessa.

Hedersomnämnande för Karlebys konkreta naturbaserade lösning

Sektorn Stadsmiljö i Karleby fick ett hedersomnämnande i tävlingen för projektet med iståndsättning av Kyrklunds våtmark. I detta sammanhang rör sig Stadsmiljö i ett strålande sällskap, eftersom Yles kampanj Pelasta pörriäinen utsågs till vinnare. I motiveringarna till hedersomnämnandet nämns det att sektorn Stadsmiljö i Karleby beviljas hedersomnämnandet för iståndsättningen av Kyrklunds våtmark.

Iståndsättningen är en konkret gärning som kombinerar nyttan för naturens mångfald och vattenskyddet, dagvattenhanteringen och rekreationsbruket. Projektet är därför ett ypperligt exempel på en lösning som utgår från naturen. Iståndsättningen av Kyrklunds våtmark betonar kommunernas betydelse när det gäller skyddet av Finlands natur och dess mångfald.

”Målet med Kyrklunds mångformiga våtmark är att rena fasta partiklar från vattnet som rinner från Sundet med beaktande av den biologiska mångfalden, fiskbeståndet, fågelbeståndet, insekterna och växtligheten. Våtmarken i sig fungerar samtidigt också som ett rekreationsområde och kan användas för undervisning. Restaureringen av Kyrklunds våtmark var en av insatserna under jubileumsåret Karleby 400. Karleby stad tackar varmt för hedersomnämnandet”, säger stadsdirektör Stina Mattila.

Läs mer