Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen 12.9

På stadsstyrelsens föredragningslista finns bland annat påbörjandet av generalplanen för vindkraft vid Akkalankangas i Ullava, sydost om Norpanjärvi och norr om Ullavanjärvi. Projektbolaget Neoen planerar att bygga en helhet bestående av minst 35 vindkraftverk på området. I den strategiska generalplanen för regionstrukturen har området anvisats till ett vindkraftsområde enligt landskapsplanen. Generalplanen godkänns i sinom tid i fullmäktige.

Stadsstyrelsen beslutar påbörja utarbetandet av en detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Anna och Elisabeth begravningsplatser. Ärendet anknyter till ett intentionsavtal som staden och den kyrkliga samfälligheten gjorde upp i augusti. Enligt avtalet säljer staden markområde till kyrkliga samfälligheten för utvidgning av begravningsplatserna. Detaljplaneändringen godkänns i fullmäktige.

En detaljplan och detaljplaneändring påbörjas också vid Norraleden på avsnittet mellan Fabriksgatan och Uleåvägen. Vägområdet som administreras av NTM-centralen ändras till gatuområden och överförs i stadens ägo.

På listan finns också markaffärer: staden ämnar köpa lägenheten Piispa vid Haukivägen och Perho å, likaså skogshemmanet Ture nära Jyväskylävägen och två lägenheter på skyddsområdet för vattentäkten vid Saarikangas.

Esityslista 12.9.2022