Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen 21.3.2022

Karleby stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde måndagen den 21 mars ändringen av detaljplanen för Torggatan 40. Området i Karleby centrum mittemot Länsipuiston koulu omfattar två tomter och gränsar till Gustaf Adolfs gata, Torggatan och Parkgatan. I nuvarande detaljplan är området kvartersområde för förvaltnings- och ämbetsverksbyggnader. För närvarande finns det bl.a. kontorslokaler, bostäder och en restaurang i byggnaden. I och med ändringen motsvarar detaljplanen bättre nuvarande användning och möjliggör bland annat ett bättre utnyttjande av byggnaden för bostäder.

Stadsstyrelsen beslöt reservera en industritomt på Topparbacken för Asennustiimi Karhula Oy. Man har för avsikt att på tomten bygga en produktions- och förrådshall i två våningar.

Behandling av ändringen av servicenätverket för grundläggande utbildning

Stadsstyrelsen behandlade ändringen av servicenätverket för grundläggande utbildning. Enligt stadsfullmäktiges linjering 2017 är skolornas minimielevantal 48 elever och skolor med mindre antal elever hotas av nedläggning. Situationen för Öja skola, Veikko Vionojan koulu och Rahkosen koulu har utretts 2019 och då har man beslutat om ny granskning 2022.

Nämnden för undervisning och fostran har i januari behandlat skolornas uppdaterade utredningar och begärt utlåtanden av undervisningstjänster, barn- och ungdomsfullmäktige, skolornas elevkårer och föräldraföreningar samt lärare och annan personal. Separata informationsmöten har ordnats för elevernas vårdnadshavare. En barnkonsekvensbedömning har också utarbetats med anledning av utredningarna.

Utlåtandena och ställningstagandena samt barnkonsekvensbedömningen talar inte för att någon skola borde läggas ned i snabb ordning. Enligt det ursprungliga förslaget var den undre gränsen för elevantalet 28 elever. Efter omröstning beslöt stadsstyrelsen föreslå vidare för fullmäktige att den undre gränsen för elevantalet ändras till 24 elever inom den grundläggande utbildningen.

Stadsstyrelsen beslöt komplettera förslaget om samarbete med Universitetscenter Chydenius med en professur i socialt arbete under finansieringsperioden 2022–2024. Karleby universitetscenter Chydenius är den enda enheten i Finland som erbjuder magisterstudier i socialt arbete som vuxenstudier vid sidan av arbetet. Målet är att utöka antalet antagna studerande och på så sätt säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft inom branschen i regionen. Fullmäktige föreslås bevilja ett årligt tilläggsanslag på 55 000 euro för finansieringen av professuren i socialt arbete.

Ansökningstiden för tjänsten som ekonomidirektör förlängs  

Stadsstyrelsen beslöt förlänga ansökningstiden för tjänsten som ekonomidirektör till 13.4. De som tidigare lämnat in sin ansökan beaktas i fortsättningsprocessen.

22.3. esityslista / pöytäkirja