Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen behandlar tillväxtprogrammet och planen för jämställdhet och likabehandling

Under sitt sammanträde måndagen den 20 maj beslutar stadsstyrelsen om godkännande av tillväxtprogrammet och planen för jämställdhet och likabehandling.

Båda utvecklingsprogrammen stöder och preciserar målen i stadsstrategin. Tillväxtprogrammet kallades tidigare livskraftsprogram och syftet med det är att skapa ett starkare tillväxtscenario. Det stöder särskilt strategins tyngdpunkter sysselsättning och fungerande arbetsmarknader samt företagarvänlighet. Tillväxtprogrammet har utarbetats för åren 2024–2027.

Målet med tillväxtprogrammet är att skapa och utveckla samarbete till stöd för tillväxten. Dess huvudteman är utöver sysselsättning och näringar en föregripande markanvändning, utveckling av infrastrukturen samt boende och upplevelser. Programmet styr stadens egen verksamhet och ett målinriktat samarbete med olika intressentgrupper.

Planen för jämställdhet och likabehandling baserar sig på stadens värdegrund och kommunernas lagstadgade skyldighet att på ett planmässigt sätt främja jämställdheten och likabehandlingen i sin verksamhet och sina tjänster.

Målet med planen för jämställdhet och likabehandling är en icke-diskriminerande fritid, ett mera jämställt Karleby samt utveckling av uppföljning och utbildning. Planen har beretts tväradministrativt av stadens välfärdsarbetsgrupp.

Syftet med en funktionell jämställdhetsplanering är att motarbeta diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och att främja jämställdheten mellan könen i stadens verksamhet och tjänster.

Den funktionella likabehandlingsplaneringen förebygger diskriminering och främjar likabehandlingen i stadens tjänster och verksamhet från andra synvinklar som anknyter till individen. Sådana är till exempel ålder, hälsotillstånd, ursprung, modersmål eller politisk inriktning.