Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen föreslår kapitalisering av Karleby Idrottspark Ab för fullmäktige

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige reserverar högst 27,5 miljoner euro under åren 2024-2026 för kapitalisering av Karleby Idrottspark Ab. Kapitaliseringen påverkar inte projektets helhetsbudget.

Idrottsparkprojektets helhetsbudget är 74,9 miljoner euro och i detta ingår hybridarenan, övningsishallen och grundrenovering av ishallen. Ägarens kapitalisering skulle stärka kapitalstrukturen hos Karleby Idrottspark Ab som genomför projektet.

”Det är motiverat att kapitalisera Karleby Idrottspark Ab, för att projektet ska kunna framskrida”, konstaterar stadsdirektör Stina Mattila.

Enligt ekonomidirektör Mikko Tornikoski är en eventuell kapitalisering av bolaget motiverat också ur en helhetsekonomisk synvinkel på stadskoncernens finansiering. ”Kapitaliseringen ökar inte projektets helhetskostnader, utan avsikten med kapitaliseringen är att finansiera på ett förnuftigt och hållbart sätt”, säger Tornikoski.

Kapitaliseringen beaktas som en del av stadens långsiktiga investeringsplan och årligen i utarbetandet av budgeten i enlighet med ett kapitaliseringsförslag som bolaget presenterar.

 

Stadsstyrelsen förde en remissdebatt om den första utvecklingsfasen

Stadsstyrelsen förde på måndagen också en remissdebatt om Idrottsparkens första utvecklingsfas.

Allt som allt ingår i helheten sammanlagt fyra utvecklingsfaser (KAS 0-3), under vilka byggnaderna och arbetet planeras samt tre genomförandefaser (TAS 1-3), under vilka byggandet sker.

Hybridarenans, d.v.s. multifunktionsarenans och fotbollsplanens, utvecklingsfas (KAS1) har slutförts. Hybridarenans andel av den totala budgeten (74,9 miljoner euro) utgör cirka 56 miljoner euro. Övningsishallens budget preciseras i utvecklingsfas KAS2 och budgeten för sanering av ishallen i utvecklingsfas KAS3.

Under fasen KAS1 har för multifunktionsarenan och fotbollsplanen tagits fram bland annat en driftsekonomisk kalkyl, ritningar, diagram, bilder, bygglovsansökningar och övriga planer som krävs för byggstart.

Stadsstyrelsen är ledningsgrupp för projektet och fattar beslut om övergång till fas TAS1 efter att stadsfullmäktige har beslutat om kapitalisering av Karleby Idrottspark Ab.

Utvecklings- och genomförandefaserna och måltidtabellerna

UtvecklingsfasFasen innehållerGenomförandefasFasen innehåller
KAS 0Alliansens projektplanering och budgetering (färdigställdes i oktober 2022)
KAS 1Planering av multifunktionsarenan och fotbollsplanen och målkostnader (färdigställs hösten 2023)TAS 1Byggande av multifunktionsarenan (hösten 2023 – hösten 2025)
KAS 2Planering av övningsishallen och målkostnader (hösten 2023)TAS 2Byggande av övningsishallen och fotbollsplanen (våren 2024 – hösten 2025)
KAS 3Planering av saneringen av ishallen och målkostnader (hösten 2024)TAS 3Genomförande av saneringen av ishallen (sommaren – hösten 2025)