Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen sammanträder 22.11

Karleby stadsstyrelse sammanträder måndagen den 22 november. På sammanträdet behandlas bl.a. indelning av bildningsnämnden i två delar, småbarnspedagogikens förutredning om Kyrkbackens tomt samt projekt för utvidgning av Port Tower och Snellmansalen.

Bildningsnämnden delas in i två delar

Under förhandlingar mellan partier efter kommunalvalet beslutade man bedöma bildningsnämndens nämndstruktur. Arbetsgruppen som har samlats under hösten föreslår att bildningsnämnden delas in i två delar, alltså i nämnden för undervisning och fostran samt i kultur- och fritidsnämnden. Nämnden för undervisning och fostran svarar för undervisningstjänster och småbarnspedagogik. Kultur- och fritidsnämnden svarar för ungdoms-, biblioteks-, musei-, kultur- och idrottstjänster. Också ansvaret för förebyggande missbruksarbete flyttas över till kultur- och fritidsnämnden. Bildningssektorns tjänsteinnehavarorganisation förblir oförändrad.

Nytt daghem på Kyrkbackens tomt

Stadsstyrelsen beslutade i februari 2021 tillsätta en arbetsgrupp föra att utreda en riktgivande tidsplan för projektet, storleken på den småbarnspedagogiska enheten och vilka enheter som ska anslutas till den. I utredningen tar man också ställning till om det är motiverat att staden själv låter bygga daghemmet, hyr ut nybyggnadsprojektet eller ordnar tjänsten som privat serviceproduktion. Kyrkbackens område har konstaterats vara en plats som lämpar sig för ett daghem.

Arbetsgruppen föreslår att det byggs en daghemsenhet med 10 grupper på Kyrkbackens tomt. Byggnaden skulle ersätta de befintliga lokalerna för Kiviniityn päiväkoti, Keltaviirin päiväkoti och Tervanpolttajan päiväkoti som alla nått slutet av sin användningstid. Vid planeringen av byggnaden beaktas särskilt barnens behov och de lokaler som olika grupper behöver. Avsikten är att daghemmet genomförs enligt servicesedelmodellen där en privat aktör ansvarar för investeringarna i anknytning till byggandet och anordnandet av de småbarnspedagogiska tjänsterna. Enligt förslaget ska bildningscentralen inleda planeringen av upphandlingen och ansvara för konkurrensutsättningen av projektet.

Kapitalisering av projektet Port Tower II och fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman

Stadsstyrelsen beslutar om kapitalisering och borgen som hänför sig till projektet för att utvidga Port Tower och utvidgningen av Snellmansalen. Utvidgningen av Port Tower är ett näringspolitiskt viktigt projekt som gör det möjligt både för de nuvarande hyresgästerna att växa och för nya aktörer att etablera sig på området. Många av lokalerna i utvidgningsdelen har redan reserverats.

Uppdateringen av Snellmanssalen till ett musikcentrum möjliggör att utbudet av kulturtjänster kan utökas och Karlebys mötes- och kongresslokaler utvecklas. Evenemangen stärker hela landskapets kultur- och näringsliv samt turismen. Projektet möjliggör också att förhållandena för den internationellt erkända Mellersta Österbottens Kammarorkester förbättras i en akustiskt lysande konsertsal.

I koncern- och stadsutvecklingssektionen som sammanträder på måndag behandlas bl.a. planläggningsöversikten. Planläggningsöversikten som upprättas årligen är en översikt över planärenden och deras beredningsfaser. I den redogörs för planärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och förbundet på landskapsnivå. Planläggningsöversikten presenteras sedan vid fullmäktigeseminariet och efter det behandlas den av stadsstyrelsen. Efter behandlingen publiceras planläggningsöversikten på stadens webbplats, www.karleby.fi.

Esityslista 22.11.