Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen sammanträder 7.11

På sammanträdet på måndag fattas beslut om inledning av två detaljplaneändringar. Planändringar planeras på industriområdet i Mesil på ett område som avgränsas av tågbanan, Energivägen, parken i Patamäki och Hamnvägen. Den andra detaljplaneändringen gäller tomten för tidigare Anttilas affärsfastighet på Fabriksgatan i stadskärnan. Båda detaljplaneändringarna är av väsentlig betydelse och godkänns i sinom tid av stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige beslöt i oktober om förverkligandet av projektet med Karleby Idrottspark. Stadsstyrelsen, som fungerar som projektets styrgrupp, beslutar på måndag om inledande av projektets första utvecklingsfas (KAS1). Utvecklingsfasens mål är att göra upp planer och målsatta kostnader för allaktivitetsarenan och fotbollsstadion, att engagera intressentgrupper i planeringen, att bereda inledandet av byggfasen samt att ansöka om bygglov och understöd av UKM för byggande av idrottsanläggning.

Under sammanträdet behandlas även ett utlåtande som gäller utkastet till den nationella skogsstrategin 2035. I den nationella skogsstrategin strävar man efter att identifiera sätt att trygga den finländska skogskompetensens nivå, kontinuitet i hållbar användning av skogarna och skogsbranschens viktiga verksamhetsförutsättningar med tanke på samhällsekonomin. I sitt utlåtande betonar Karleby stad skogarnas betydelse för Finland och dess invånare och lyfter särskilt fram sysselsättnings- och ekonomiaspekterna i glest bebodda områden.

Föredragningslista (på finska) 7.11.2022