Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen sammanträder måndag 20.11.

Stadsstyrelsen sammanträder måndag 20.11. Med på föredragningslistan finns bland annat ärenden som gäller tomt- och områdesarrende och planläggning. Hela föredragningslistan (linkki)

Delgeneralplan för Rautajalka vindkraftsområde

Karleby stadsstyrelse beslutar om inledande av arbetet med en delgeneral måndag 20.11. Initiativet till planen har tagits av Prokon Wind Energy Finland Oy som planerar att bygga ett vindkraftverk i Rautajalankangas. Området ligger i Ullava, nära vindkraftsområden som redan planerats och det är cirka 3600 hektar stort.

Prokon Wind Energy Finland Oy planerar att bygga cirka 40 vindkraftverk på området, med en effekt på cirka 7–10 MW var. Områdets hela effekt är cirka 280–400 MW. Vindkraftverkens totalhöjd är högst 300 m.

Prokon Wind Energy Finland Oy har förhandlat med markägarna om arrende för det markområde som föreslås planläggas. Hittills har 63 procent av ägarna ingått arrendeavtal. Företaget svarar för utarbetandet av alla utredningar och planer för delgeneralplanen och för kostnaderna.

I delgeneralplanen anvisas projektets behov som anknyter till markanvändningen, särskilt beträffande vindkraftverkens område. Enligt den preliminära tidtabellen finns planutkastet och miljökonsekvensbedömningen framlagda hösten 2024 och delgeneralplanen blir färdig 2025. Det slutliga beslutet om godkännande av generalplanen fattas av stadsfullmäktige.

Föredragningslista (på finska) 20.11.2023