Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen sammanträder måndag 28.11.

På sammanträdet väljs entreprenören för Biskopsbackens allaktivitetshus. Biskopsbackens allaktivitetshus byggs mellan Hakalax, Älvdalens, Lappilbackens och Puntus bostadsområden. Allaktivitetshuset kommer att innefatta lokaler för en enhetsskola med årskurs 0–9 och ett daghem. Det kommer att ersätta skolorna Jokilaakson koulu, Hakalahden koulu och Rytimäen koulu, som alla nått slutet av sin livscykel, och svara mot det ökade behovet av småbarnspedagogik.

Allaktivitetshuset kommer också att ha lokaler för ungdomsväsendet och elevvården samt ett tillredningskök, där det också tillreds mat för andra enheter. Allaktivitetshuset kommer att inrymma ca 800 elever och daghemmet ca 160 barn. Projektet genomförs i sin helhet med leasingfinansiering. Avsikten är att byggarbetet inleds i slutet av december 2022 och att huset ska stå färdigt 2025.

Stadsstyrelsen beslutar om godkännandet av personalprogrammet för 2022–2025. I programmet fastställs strategiska mål och åtgärder för ledning av personalen. Centrala mål i personalprogrammet är utveckling av personalens kunnande och välmående, trygga och välmående arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, främjande av mångfaldsledningen och en ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur. Den positiva och betydelsefulla arbetstagarupplevelsen som växer fram utifrån dessa återspeglas också i kundbetjäningen.

De ägarpolitiska riktlinjerna och koncerndirektivet som uppdateras varje fullmäktigeperiod tas också upp för behandling på sammanträdet. Ärendet behandlas senare av stadsfullmäktige.

På sammanträdets föredragningslista finns också godkännandet av planläggningsöversikten 2023. Planläggningsöversikten som utarbetas varje år är en sammanställning där stadens planärenden och deras behandlingsfaser beskrivs i korthet. Efter godkännandet kommer planläggningsöversikten att vara framlagd på stadens webbplats (www.karleby.fi). Stadsstyrelsen behandlar också detaljplanen och detaljplaneändringen för Puntusstranden. Ärendet går vidare till stadsfullmäktige för behandling.

 

Esityslista 28.11.2022