Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens beslut 14.12

Karleby stadsstyrelse sammanträde tisdagen den 14 december och fattade följande beslut:

§ 604 Kulturverksamhetens understödsverksamhet förnyas; partnerskaps- och evenemangsunderstöd

Första vice ordförande Sillanpää föreslog att ärendet återremitteras för beredning till kultur- och fritidsnämnden. Ojala, ordförande Innanen, Jukkola, Pietilä, Koskela och Nurmi-Lehto understödde återremitteringsförslaget. Man röstade om återremitteringen och beslöt återremittera ärendet för ny beredning med rösterna 7-5.

§ 605 Uppdatering av koncernförvaltningens och koncerntjänsters verksamhetsstadga / Ekonomi- och dataförvaltningstjänster samt personaltjänster

Godkändes enligt förslaget.

§ 606 Val av personaldirektör

Stadsstyrelsen beslöt välja filosofie doktor Kirsi Rytkönen till tjänsten som Karleby stads personaldirektör. Ledamot Timonen föreslog under behandlingen att tjänsten lediganslås på nytt. Förslaget understöddes inte och förföll. Timonen anmälde avvikande mening.

§ 607 Konkurrensutsättning av reklam- och kommunikationsbyråer

Godkändes enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart på sammanträdet.

§ 608 Budgeten 2022 / Soites anslag

Stadsstyrelsen diskuterade läget med Soites anslag, dess konsekvenser för stadens budget och alternativa sätt att reagera.

§ 609 Finansieringsmodeller till föreningar och tredje sektorn i aktiveringsarbetet för sysselsättning av långtidsarbetslösa

Stadsstyrelsen beslöt att stadens sysselsättningstjänsters behovsprövade anslag för sysselsättning kan beviljas som understöd på grunder som nämns i förslaget. För verksamheten anvisas högst 200 000 euro per år från sysselsättningstjänsters kostnadsställe och antalet arbetslösa i föreningar följs upp i samband med sysselsättningsrapporten.

§ 610 Ansökan om understöd / Kokkolan työttömät ry

§ 611 Ansökan om understöd / Koivuhaka-seura ry

Stadsstyrelsen beslöt att inte bevilja de ansökta understöden för verksamheten. Beviljandet av understöd för föreningarnas kontinuerliga verksamhet är inte motiverat ur perspektivet för stadens understödsstadgor och aktörernas jämlika bemötande. Man har för avsikt att inom föreningsfältet ta i bruk de i paragrafen ovan behandlade finansieringsmodellerna för aktivering av långtidsarbetslösas sysselsättning. Det är meningen att utnyttja denna finansiering för betalning av handledning av arbetsprövare och de som sysselsätts med lönesubvention.

§ 612 Lägesöversikt över idrotts- och evenemangsparken

Stadsstyrelsen antecknade lägesöversikten för kännedom.

§ 613 Karleby Vattens utvecklingsåtgärder

Stadsstyrelsen antecknade Karleby Vattens utvecklingsåtgärder för kännedom.

Utarrendering av tomter och reservering av områden

Stadsstyrelsen har i april 2020 beslutat erbjuda ett kvarter i närheten av Mustakari och ett kvarter norr om båthusen vid Sundet att sökas fritt. Kvarteren har reserverats för affärs- och servicebyggnader samt byggnader som betjänar turism.

 § 614 Reservering av område i kvarter 106-15, Tjärmagasinsstråket / Mustakari

Tidigare har ett område reserverats i kvarteret för Keski-Pohjanmaan Retkimelojat. Tre ansökningar har lämnats in angående det lediga området och dessa har behandlats i stadsmiljös markanvändningsgrupp. Efter att ansökningarna kompletterats och diskussioner beslöt markanvändningsgruppen i maj 2021 förorda Medirex Oy:s ansökan. Därefter har planerna finslipats med ansökaren.

§ 615 Reservering av tomt 102-24-2, Lankkuvägen Halkokari / Mavela Oy

Tidigare har områden reserverats i kvarteret för Pohjanmaan Kulttuurihistoriallinen Puuveneyhdistys ry, Kiinteistöpalvelu Pekka Pietilä Oy samt för ett under bildning varande bolags räkning för Juha och Janne Penttilä. Efter dessa reserveringar kunde ännu ett ca 4 800 m2 stort område fritt sökas. Två ansökningar har lämnats in angående det lediga området och dessa har behandlats flera gånger i stadsmiljös markanvändningsgrupp. Efter att ansökningarna kompletterats och diskussioner beslöt markanvändningsgruppen förorda att tomten reserveras för Mavela Oy.

 

Stadsstyrelsen beslöt reservera ovan beskrivna områden för Medirex Oy och Mavela Oy för en arrendetid på 30 år. Den som reserverat en tomt ska för byggnadstillsynen för godkännande lägga fram minst projektets skisser senast 30.6.2022, varefter reserveringstiden fortsätter till slutet av 2022. Det har slagits fast att områdets pris är 12 € / m2 varav arrendet utgör 5 %.

§ 616 Förlängning av arrendeavtal på Brudskär

Stadsstyrelsen beslöt förlänga arrendeavtalen för områden som på Brudskär utarrenderats för fritidsboende med tidigare villkor till slutet av 2022.

 

§ 617 Rådet för kulturell mångfald för verksamhetsperioden 2022-2023

Rådet för kulturell mångfald har i uppgift att förbättra välfärden bland invånare som kommit från andra kulturer genom att främja samförståndet mellan kulturer, genom att uppmuntra invandrare till samhällelig påverkan och genom att i stadens förvaltning ta upp verksamhetssätt och metoder med hjälp av vilka invandrarnas integration i det finländska samhället underlättas.

Stadsstyrelsen utsåg följande personer till representanter för invandrare i rådet för kulturell mångfald: José Flores Vargas, Malloy Nyakwama, Nora Kodi, Marvin Mwangi, Serah Mukami, Mustafa Al-Juburi, Morine Hawa Sesay, Jharna Neupane och Helena Eijsberg. Stadsstyrelsen representeras av Virpi Karhu med Minna Koskela som ersättare.

§ 618 Medlemmar till äldre- och handikapprådet

Karleby stads äldre- och handikappråd fungerar som det äldreråd som avses i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Äldre- och handikapprådet fungerar som ett samarbetsorgan av varaktig karaktär för äldre, handikappade och deras anhöriga i Karleby.

Stadsstyrelsen utsåg medlemmar och ersättare till äldre- och handikapprådet:

  • Maija Männistö (Kokkolan eläkkeensaajat), ersättare Pentti Männistö
  • Mikko Vehniäinen (Ykspihlajan eläkeläiset), ersättare Matti Kettunen
  • Raija Norppa (KRELL)
  • Eila Nikkarikoski (Eläkeliitto Kokkola)
  • Jörgen Forsström (Kokkolan eläkeläiset), ersättare Pirkko Kultalahti
  • Asta Törmälehti, ersättare Elisa Hietaharju
  • Eero Klemola, ersättare Kaisa Saavalainen
  • Esa Koskimaa, ersättare Terttu Mäkinen
  • Anders Nyberg, ersättare Helka Sarviranta-Vuotila
  • Marjatta Luoma, ersättare Esa Weckström

Till ordförande utsågs Eero Klemola och till vice ordförande Esa Koskimaa. Stadsstyrelsen representeras av Pekka Nurmi med Mauri Salo som ersättare.

 

§ 619 Representanter i direktionen för Karleby universitetscenter Chydenius

Till stadens representanter i direktionen för Karleby universitetscenter Chydenius för verksamhetsperioden 2022 – 2025 utsågs stadsdirektör Stina Mattila (strategichef Piia Isosaari till ersättare) och Jyrki Ojala (Emilia Teerikangas till ersättare). Paragrafen justerades omedelbart på sammanträdet.

§ 620 Komplettering av välfärdsområdesvalnämnder

Stadsstyrelsen beslöt godkänna de redan framlagda kompletteringarna och berättiga centralvalnämndens sekreterare att komplettera nämnderna i fall av oväntad frånvaro.

§ 621 Grundande av en kundresponsgrupp

Man beslöt grunda en skild arbetsgrupp för behandling av kundrespons som lämnas in på grund av stadsmiljös service- och olika tillståndsprocesser. Arbetsgruppen består av både tjänsteinnehavare och politiska beslutsfattare. Gruppens centrala uppgift är att behandla skriftligt inlämnad kundrespons som gäller stadsmiljös verksamhet samt att utveckla och förenkla stadsmiljös serviceprocesser och göra dem smidigare.

Stadsstyrelsen utsåg ordförande Sari Innanen och Minna Koskela till sina representanter i gruppen. Även stadsstrukturnämnden samt byggnads- och miljönämnden utser sina representanter i gruppen.

§ 622 Svar på fullmäktigemotion / Bildandet av en mångprofessionell grupp för att stödja Karlebyunga ute på fältet

Stadsstyrelsen antecknade åtgärderna med anledning av motionen för kännedom och ansåg att ärendet är slutbehandlat. Ärendet går vidare till fullmäktige.

 

KH 14.12. esityslista / pöytäkirja