Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens beslut 30.5

Stadsstyrelsen beslöt inleda ändringen av detaljplanen för Vinges område. Planarbetets mål är att möjliggöra den mångsidiga etablerade användningen av Vinges kvarter för nuvarande offentliga tjänster samt att utvidga kulturverksamheten i samband med Snellmanssalen. Ändringen är sedvanlig till sin karaktär och godkänns i sinom tid av stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen godkände även detaljplanen för Kronporten samt industriområdets prissättning och överlåtelseform och lägger fram ärendet för fullmäktige för godkännande. Med detaljplanen möjliggörs uppbyggandet av ett nytt industriområde till ett överkommunalt och regionalt betydande arbetsplatsområde som medför Karlebyregionen ett väsentligt antal nya arbetsplatser och invånare. Områdets tomter överlåts i första hand genom arrende för en arrendetid på minst 30 år.

Även beslutet om köp av tidigare vapendepåns område fattades enligt förslaget.

Reserveringen av småhustomter (kvarter 164-4) på Kaustar-Kirilax område för Findea Oy godkändes enligt förslaget. Ärendet om den slutna auktionen av Såggatan 7 i Yxpila återremitterades för beredning.

Till regiondelegationen utsågs stadsdirektör Stina Mattila (ersättare förvaltningsdirektör Ben Weizmann) och bildningsdirektör Terho Taarna (ersättare chef för svenska undervisningstjänster Ronnie Djupsund).

 

Esityslista 30.5.