Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens beslut 6.6.2022

Stadsstyrelsen samlades på måndag 6.6. På sammanträdet godkändes budgetramen för 2023 och ekonomiplanen för 2024–2025.

Inledandet av detaljplaneändringen för f.d. Anttilafastigheten (Fabriksgatan 12) återremitterades för ny beredning. I planarbetet beaktas förnyandet av Järnvägstorget samt den övergripande utvecklingen av området, utgångspunkten är att byggnadens exteriör ska bevaras. Utarbetandet av delgeneralplanen för södra delen av Orresvägen i Rödsö inleds enligt förslaget.

Man beslutade enhälligt behålla det gamla vattentornet som är beläget på Torggatan i stadens ägo. Enligt det ursprungliga förslaget skulle byggnaden läggas i portföljen i grupp 4 (avstående från ägande). Det lades fram en kläm om undersökning av säkerheten av vattentornets ytterskal som godkändes.

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning välja Kulttuurisatama ry att delta i det slutna auktionsförfarandet som gäller Såggatan 7. Fastighetens utgångspris fastställdes till 70 000 euro.

Till stadsstyrelsens representant i styrgruppen för Salutorgets utredningsplan utsågs Mauri Lahti med Oliver Pietilä som ersättare.

Ärendet som gällde underhållet av enskilda vägar godkändes enligt förslaget. Staden avstår från sommarunderhållet av enskilda vägar från och med april 2023 och ansvaret för underhållet överförs på väglagen från och med 1.5.2023. Vinterplogningen sköts fortfarande av stadens ansvarsområde för underhåll av trafikleder.

Stadsstyrelsen beslutade söka finansiering för ledningsansvaret för genomförandet och förvaltningen av ett batterikemiprojekt enligt ekosystemavtalet. Finansiering ansöks från programhelheten Innovativa städer och samhällen.

På tilläggslistan fanns ett ärende som gällde Umicore Finland Oy:s arrendeavtal och som godkändes enligt förslaget. Mer information

Esityslista / pöytäkirja 6.6.2022