Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens sammanträde 25.4.

Stadsstyrelsen godkände under sitt sammanträde på måndagen delgeneralplanen för Keliber Oy:s gruvområden i Syväjärvi och Rapasaari. Ärendet går vidare till fullmäktige.

Ekonomi- och personalrapporten 1–3/2022 antecknades för kännedom och sänds vidare till fullmäktige för kännedom. Stadsstyrelsen förde en remissdebatt om budgetramen 2023 och målen för ekonomin 2023–2025.

Slutbedömningen av stadens strategi 2018–2021 godkändes och stadsstyrelsen befullmäktigade stadsdirektören att precisera punkt 3.3 i slutbedömningen (Ekonomins balans). I slutbedömningen bedömdes uppnåendet av målen under fullmäktigeperioden. Fem av åtta centrala mål nåddes: stadsinvånarnas nöjdhet med tjänsterna, positiv befolkningsökning, koncernskuldens nivå, sänkning av helhetsskattesatsen och årsbidraget var större än avskrivningarna. Målen som gällde sysselsättningsgraden och personalens sjukfrånvaro nåddes inte. Målet nåddes inte heller när det gäller intressentgruppernas bedömning av staden som samarbetspartner.

Stadsstyrelsen beslutade också om understöd som kunnat sökas före utgången av mars. Stadsstyrelsen beviljar understöd för lokal verksamhet och i fördelningen betonas det lokala och delaktighet. Enligt föredragningen beviljades understöd till GBK, Kälviän kotiseutuyhdistys, Skärgårdsrådet, Karleby konståkning rf, pingstförsamlingens mathjälp Hyvä Kello, Tehdään Hyvä Teko ry och Karleby FBK.

Stadsstyrelsen beslutade också om verksamhetsunderstöd till Anders Chydenius stiftelse, understöd till rehabiliterande verksamhet för veteraner samt om stadens insats i KOSTI ry:s Silta yhteisöklubis och Hope – Yhdessä ja Erikseen ry:s lokala verksamhet.

Understöd ur fonder vilkas avkastningar är avsedda för sociala ändamål delades också ut. Ur Peders fond föreslås understöd till Karlebynejdens närståendevårdare, Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki, FinFami Pohjanmaa och Lohtajan sotaveteraanit. Ur Roos och Luomalas fond föreslås understöd till Österbottens Cancerförening, Vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunta,Keski-Pohjanmaan mielenterveysyhdistys och Keski-Pohjanmaan selkäyhdistys.

 

 

Esityslista / pöytäkirja 25.4.