Fortsätt till innehållet

Stränderna i Karleby görs färdiga för betesgång

Karleby stad iståndsätter strandängar i Torsö, Halkokari och södra delen av Brudskär inom ramen för Helmi-projektet, som finansieras av NTM-centralen. Som bäst byggs hagar på strandängen i Torsö. Nästa sommar kommer får att gå på bete i hagarna.

I Karleby har de låglänta strandängarna och de öppna sandstränderna längs landhöjningskusten vuxit igen och minskat. Nu pågår en iståndsättning av strandängar.

I Brudskär, Torsö och Halkokari gjordes röjningsarbete under vintern och vass avlägsnades. Arbetet fortsätter med att bygga hagar. I höst slås stränderna och nästa sommar flyttar får ut i hagarna.

Betande får håller strandväxtligheten låg. Iståndsättningen av stränderna förbättrar livsförhållandena för fåglar, ryggradslösa djur och strandväxter. På områdena finns växter som är typiska för strandängar och vilkas population minskar. Tack vare att betesgången hejdar igenväxningen kan dessa växter öka i antal. Samtidigt ökar områdets värde med tanke på landskapet och rekreationen i och med att vyerna öppnas upp.

Vårdåtgärderna följer Karleby nationalstadsparks skötsel- och nyttjandeplan. Strandängarna i Halkokari och södra delen av Brudskär hör till nationalstadsparken. Målet med planen är att utveckla strandstråket, att öppna upp stränderna och att samtidigt värna om strandskogarnas värde. I en invånarenkät i samband med planen framfördes önskemål om att öppna upp stränderna och om djur på området. Via Helmi-projektet svarar vi på bägge önskemålen. När det gäller Torsö hjälper vårdåtgärderna med utvecklandet av friluftslederna, som lyfts fram i utredningen av naturmotions- och friluftsleder. Helmi-projektet är en av åtgärderna i Karleby stads klimatprogram.