Fortsätt till innehållet

Sysselsättningsstödet till föreningar ett sätt att hjälpa arbetslösa arbetssökande att få arbete

Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstöd från Karleby stad. Understödet beviljas efter prövning inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster. På sitt möte den 24 januari 2022 beslutade stadsstyrelsen om grunderna för beviljande av behovsprövat understöd för sysselsättningstjänster både beträffande föreningar och arbetslösa arbetssökande som kan omfattas av understödet.

Sysselsättningsstöd kan beviljas Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby då föreningens verksamhet stöder stadens mål för skötseln av sysselsättning, hjälper långtidsarbetslösa Karlebybor att få arbete eller utbildning samt stärker deras kunnande.

Stödet kan inriktas på föreningens handledningsresurs, användas för en del av lönekostnaderna för sysselsatta och i ringa omfattning för nödvändiga kostnader som sysselsättningen föranleder. Sysselsättningsstöd beviljas inte för verksamhet som redan beviljats annat understöd från staden eller som föreningen får projektunderstöd för.

En förening kan ansöka om understöd för en arbetslös arbetssökande som har rätt till arbetsprövning och lönestöd. Föreningen kan dock inte få annan finansiering samtidigt för en arbetslös arbetssökande, till exempel via ett projekt.

Utgångspunkten i verksamheten är den arbetslösa arbetssökandens behov av tjänster och verksamheten ska också hjälpa personen att få arbete. Verksamheten måste styra och stödja den arbetslösa arbetssökanden mot långvariga studie- och karriärplaner. Förutsättningen för understödet är att föreningen anställer en arbetslös arbetssökande för mer än 80 procent av arbetstiden och att en handledare och ansvarig person som krävs vid arbetsprövning är anställd i föreningen.

Föreningen kan ansöka om sysselsättningsstöd via e-tjänsterna när som helst under 2022. Expertarbetsgruppen vid sysselsättningstjänsterna behandlar ansökningarna och ett tjänsteinnehavarbeslut fattas om godkännandet. Föreningen och kontaktpersonen vid sysselsättningstjänsterna för alltid ett inledande samtal om arbetslösa arbetssökande som lämpar sig för understödet. Understödet för en arbetslös arbetssökande söks månatligen via en separat ansökan i e-tjänsterna.

För föreningarna ordnar vi ett informationsmöte om sysselsättningsstödet, principerna för beviljandet och om ansökningsprocessen senast i mitten av februari. Vi uppdaterar också ansökningsanvisningarna på stadens webbplats på de sidor som innehåller information om sysselsättningstjänsterna www.kokkola.fi> jobb och företagsamhet> sysselsättningstjänster> till arbetsgivaren.

Stadsstyrelsen beslutade den 14 december 2021 om stödmodellen för föreningar i syfte att aktivera långtidsarbetslösa. Enligt beslutet kan 200 000 euro av stadens anslag för behovsprövad sysselsättning användas för understöd till föreningar 2022.

Understödet som beviljas föreningar och organisationer för en person som deltar i arbetsprövning är 350 euro/månad i högst sex månader. För personer som sysselsätts med hjälp av lönestöd och för läroavtalsstuderande är stödet 400 euro/månad i högst åtta månader under förutsättning att föreningen eller organisationen sysselsätter en arbetslös arbetssökande för mer än 80 procent av arbetstiden.

Stadsstyrelsen 24.01.2022 (på finska), Työllisyysavustusten kriteerit