Fortsätt till innehållet

Understöd att söka för 2021

Stadens understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som är verksamma i Karleby 2021. Ansökan adresseras till antingen stadsstyrelsen eller bildningsnämnden.

Stadsstyrelsens understöd

Stadsstyrelsen beviljar projektunderstöd i form av engångsunderstöd för genomförande av ett evenemang eller ett projekt eller för något annat preciserat ändamål. Understöd beviljas också ur fonder vars avkastningar är avsedda för sociala ändamål.

Blanketter och anvisningar för ansökan.

Information om och blanketter för ansökan fås också från stadshusets Kundtjänst och kommundelskontoren. Ansökan ska lämnas in till stadshusets registratur senast onsdagen den 31 mars 2021 kl. 16.00. För sent inlämnade ansökningar beaktas inte.

 

Bildningsnämndens understöd

Kulturverksamhet

Ansökan om understöd för kulturverksamhet lämnas in via stadens e-tjänster. Ansökan bör lämnas in för behandling i god tid innan projektet genomförs, dock senast före utgången av november 2021.

Ungdomsverksamhet

För ungdomsverksamhet beviljas både särskilt understöd och projektunderstöd. Ansökan skickas till ungdomstjänster under år 2021 (PB 43, 67101 Karleby). Ansökningar tas emot under hela året och behandlas i den ordning som de inkommit. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar.

Idrottsverksamhet

Nämnden beviljar idrottsföreningar understöd för ledningsverksamhet bland ungdomar under 18 år och understöd för kartor. Dessa ska sökas senast den 15 december 2021. Idrottsföreningar och föreningar som anordnar motionsaktiviteter beviljas även utbildnings- och projektunderstöd. Dessa kan sökas under hela året. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar.