Fortsätt till innehållet

Utredning av servicenätverket för Öja skola och skolorna i Ullava i tjänsten Dinåsikt.fi

Under de senaste åren har det pågått en reform av servicenätverket för den grundläggande utbildningen som ordnas av Karleby stad. Utgångspunkten har varit stadsfullmäktiges beslut från 2017 enligt vilken skolornas minimielevantal höjdes från 32 elever till 48 elever. Nu är det Öja skola samt Rahkosen koulu och Veikko Vionojan koulu i Ullava som granskas.

I utredningarna har beaktats bl.a. skolornas elevprognoser och behov av småbarnspedagogik, nuvarande lokalers skick, bedömning av hur bosättningen utvecklas på området, skolans kostnader samt konsekvenserna av fortsatt eller nedlagd verksamhet för servicenätverket. Nämnden för undervisning och fostran behandlade utredningarna 18.1.2022 och beslöt begära utlåtanden av undervisningstjänster, barnfullmäktige, ungdomsfullmäktige, skolornas elevkårer och föräldraföreningar, lärarkåren och annan personal.

Även övriga intresserade kan dela sina åsikter i tjänsten Din åsikt. För att kunna lämna in ett utlåtande förutsätts att man registrerar sig. Man kan bekanta sig med utredningarna i tjänsten Din åsikt.

De egentliga beslutsförslagen ges efter att utlåtanden lämnats in.

Öja skola

I utredningen konstateras att med tanke på verksamheten och utvecklingen av verksamheten i Öja skola och de familjer som bor i området är det problematiskt att skolan ständigt hotas av nedläggning och att skolans framtid granskas med några års mellanrum. Elevprognoserna visar tydligt att eleverna i Öja skola inte får plats i Chydenius skola.

Öja skola är den mest avlägset belägna svenska skolan i staden och avståndet till de övriga svenska skolorna är betydande. Öja skola, småbarnspedagogiken som ordnas i Öja och Långö Byagille rf. är starkt beroende av varandra. En eventuell nedläggning av Öja skola skulle ha direkta konsekvenser för de två andra aktörernas verksamhetsförutsättningar.

Utifrån det som lagts fram i utredningen har följande slutsats dragits: Det är motiverat att slopa nedläggningen av Öja skola även om elevantalet ligger under 48. Om elevantalet minskar väsentligt i framtiden eller om det sker annan betydande försämring av skolans förhållanden, ska skolans framtid granskas på nytt. Ingen tidsgräns fastställs dock för en ny granskning.

Rahkosen koulu och Veikko Vionojan koulu i Ullava

Situationen och framtiden för skolorna Veikko Vionojan koulu och Rahkosen koulu i Ullava med årskurserna 1 – 6 diskuterades 2019 i samband med utredningen av servicenätverket. Då beslöts det att man följer upp utvecklingen av elevantalet i dessa skolor och bedömer situationen på nytt 2022.

I utredningen bedöms sammanslagningen av verksamheten i Rahkosen koulu och Veikko Vionojan koulu. Som alternativ föreslås att

  • skolorna i Ullava slås samman och verksamheten fortsätter i Veikko Vionojan koulu medan verksamheten i Rahkosen koulu läggs ned. Även förskoleundervisningen skulle då ordnas i Vionojan koulu.
  • skolorna fortsätter sin verksamhet som egna enskilda skolenheter.
  • skolorna administrativt slås samman så att verksamheten fortsätter i båda nuvarande fastigheterna. Undervisningen för årskurserna 1–6 skulle ordnas i Veikko Vionoja och undervisningen för årskurserna 1–2 i Rahkonen.
Din åsikt: Öja skola