Fortsätt till innehållet

Välfärdsfonden beviljar stöd till barn, unga och familjer

Syftet med välfärdsfonden för barn, unga och familjer är att främja i Karleby boende barns och ungas (under 18 år) samt deras familjers jämställdhet vad gäller hobbyn och fritidsverksamhet. Fondens medel används även till att förbättra tillgången och tillgängligheten till kultur-, motions- och andra fritidstjänster på Karleby stads område. Fonden förvaltas av stadsstyrelsen som slår fast utdelningsbara medel ur fonden.  Beslut som gäller understöd har delegerats till stadens bildningsdirektör.

2022 användes nästan 35 000 euro ur fonden för att stödja hobby- och fritidsverksamhet. Objekt var

  • lägerverksamhet för barn som är i behov av tillfälligt skydd
  • förverkligandet av KOHASU-hobbyverksamheten
  • start för ibruktagandet av ungdomspasset
  • donering av idrottsredskap och simbiljetter till mindre bemedlade via Hope rf
  • understöd som kanaliserats via idrotts- och kulturtjänster till idrottssällskap och aktörer som ordnar grundläggande konstundervisning.

För 2023 föreslås sammanlagt 60 000 euro i stöd

Enligt stadsstyrelsens beslut 10.10.2022 används drygt 15 000 euro av fondens intäkter år 2023 för ibruktagandet av ungdomspasset och dess driftskostnader. På stadsstyrelsens sammanträde 16.1 föreslås att de utdelningsbara medlen år 2023 slås fast till 45 000 euro.

Ur fonden kan beviljas projektfinansiering samt medel till stadens egna enheter och till allmännyttiga aktörer inom tredje sektorn eller till i Karleby verksamma producenter som tillhandahåller service för barn, unga och familjer. Understöd kan i enlighet med stadgarna beviljas för verksamhet och projekt på stadens område i syfte att främja barns och ungas hobby- och fritidsverksamhet samt särskilt familjers jämställdhet.