Fortsätt till innehållet

Värdebyggnader renoveras i pilotförsök för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering

Karleby stad startar ett pilotförsök för sysselsättning i början av mars där man arbetar med byggnadsrestaurering. Syftet med pilotförsöket är att renovera värdebyggnader som förvaltas av staden med respekt för gamla arbetsmetoder. Pilotförsöket för sysselsättning genomförs i samarbete med sysselsättningstjänster, museitjänster. Lokaliteter och Karlebynejdens institut.

Pilotförsöket för sysselsättning som genomförs under 2022 är en del av stadens behovsprövade sysselsättning och det koordineras av sysselsättningstjänster. Meningen är att två pilotgrupper genomförs under året och att 4–6 arbetslösa arbetssökande anställs till båda grupperna bland kommunförsökets och TE-byråns klienter. Till grupperna söks särskilt personer som har utbildning inom bygg- eller ytbehandlingsbranschen eller motsvarande kompetens som har förvärvats på annat sätt. Den första gruppen startar i mars och avsikten är att den andra gruppen startar i slutet av sommaren.

Eftersom det är fråga om byggnadsrestaurering, styr K.H. Renlunds museum i sin roll som regionalt ansvarsmuseum att rätt slags arbetsmetoder och material används i pilotförsöket. Genom styrningen åskådliggör museet principerna för byggnadsrestaurering/-konservering. I sin roll som sakkunnig museimyndighet för kulturmiljöerna i Mellersta Österbotten ansvarar museet bl.a. för rådgivningen om renovering och restaurering av gamla byggnader.

En väsentlig del av pilotförsöket är att introducera och utbilda deltagarna i byggnadsrestaurering och för det ansvarar Karlebynejdens institut. Utbildningen ordnas vid sidan av arbetet i workshoppar som ordnas vid restaureringsobjektet. Stadsmiljösektorns Lokaliteter ansvarar för arbetsledningen och arbetsträningen. Lokaliteter bidrar också till pilotförsöket med sin byggnadstekniska expertis.

Motsvarande grupper har ordnats tidigare inom ramen för stadens behovsprövade sysselsättningsverksamhet. I denna modell inleds arbetet med arbetsprövning i en månad och efter det ingås ett arbetsavtal på fyra månader med personerna. I perioden ingår alltid sysselsättningsfrämjande verksamhet. Målet är att ge arbetslösa arbetssökande värdefull arbetserfarenhet och hjälpa dem avancera mot den öppna arbetsmarknaden.