Fortsätt till innehållet

Vad förändras när kommunerna tar över sysselsättningstjänsterna?

I början av mars 2023 godkände riksdagen ett lagförslag om att kommunerna tar över sysselsättningstjänsterna. Enligt förslaget övergår ansvaret för anordnandet av tjänsterna till kommunerna den 1 januari 2025. I Mellersta Österbotten är uppbyggandet av det nya sysselsättningsområdet redan i full gång.

Mellersta Österbotten är på många sätt ett landskap som är precis lagom stort för reformen. Kriteriet för ett sysselsättningsområde är ett arbetskraftsunderlag med minst 20 000 personer, för att befolkningsunderlaget ska vara tillräckligt stort för de lagstadgade uppgifterna. I Mellersta Österbotten finns det inom Karleby stad ett tillräckligt stort arbetskraftsunderlag för att sysselsättningstjänsterna ska kunna anordnas endast för Karleby. Centralorten i ett landskap gör däremot bäst i att även beakta närliggande kommuner som vanligen hör till samma pendlingsområde.

Livskraftiga närliggande kommuner har ofta ett positivt inflytande på centralorten, eftersom centralorten kan få kompetent arbetskraft även utanför den egna kommunens gränser. Likaså har landsbygdskommuner nytta av att ha mångsidiga arbetsmöjligheter i närområdet för människor som vill bo i en lugn omgivning och jobba i staden.

Förberedelserna avancerar snabbt

Som det ser ut nu kommer landskapet Mellersta Österbotten att utgöra ett sysselsättningsområde i början av år 2025. Ett slutligt beslut tas av fullmäktige i varje kommun antingen före sommarsemestrarna eller genast efter dem, hur som helst inom det här året.

Lagreformen medför en del saker som kräver regional beredning, och i synnerhet förtroende för varandra, för att man inte ska fastna alltför mycket vid detaljer i det här skedet av planeringen. När man bildar sysselsättningsområden består de viktigaste besluten av hur den finansiering som beviljas kommunerna i form av statsbidrag ska fördelas i sysselsättningsområdet och hur man åstadkommer tjänster som är tillgängliga i alla regioner.

En del tjänster eller funktioner som kräver specialkompetens är det vettigast att anordna tillsammans med de övriga sysselsättningsområdena, om det inte finns kompetens inom alla områden. I nuläget ansvarar NTM-centralen i Österbotten bland annat för processerna som gäller upphandling av arbetskraftsutbildning och coachning för två olika landskap, och denna know-how finns inte nödvändigtvis i alla kommuner.

Vilja att dra åt samma håll

Ett sysselsättningsområde ska se till att det finns en jämlik tillgång till tjänsterna i sin region, och därför ska man fästa uppmärksamhet vid antalet verksamhetsställen även annanstans än på centralorten. Medan kommunförsöket pågått har kommunerna och städerna satsat på sysselsättningstjänster genom att öka antalet anställda utöver de resurser som överförts från AN-byråerna.

Denna lokalkännedom kommer att väga tungt när man funderar på vilka tjänster de arbetssökande har nytta av i glest befolkade områden eller i stadskärnan. I många sammanhang har det konstaterats att en god kännedom om klientelet leder till goda kontakter till företag och en positiv spiral där företag även i fortsättningen vill ha kontakt med sysselsättningstjänsterna för att hitta kompetent arbetskraft.

I Mellersta Österbotten är kommunerna lyckligtvis sedan länge vana att samarbeta. Tidigare har det funnits motsvarande sammanslutningar för anordnande av räddningsväsendet fram till slutet av år 2022, anordnande av miljö- och hälsoskydd samt före välfärdsområdesreformen en samkommun för anordnande av social- och hälsovården.

Trots kommungränserna borde alla inom sysselsättningsområdet ha ett vidare perspektiv och se att alla åtgärder som främjar sysselsättningen i regionen förbättrar livskraften i hela Mellersta Österbotten. Eftersom vårt landskap är litet är det viktigt att alla drar åt samma håll för att vi ska få kompetent arbetskraft och genom en bra servicenivå och trivsam atmosfär få människor att vilja bo och trivas här.

Mikko Nikkilä
mikko.nikkila@kokkola.fi

Mikko Nikkilä jobbar som förvaltningsexpert. Hans uppgift är att stöda kommunerna i vår region i reformen AN-tjänster 2024 vad gäller beredning och övertagande av denna helhet. Mikko är en kritiskt tänkande magister i samhällsvetenskaper och han vill ständigt utveckla sig själv och också inspirera andra att utveckla samhället.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024