Fortsätt till innehållet

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 anknyter sig till det sysselsättningsmål som inkluderats i regeringsprogrammet för Marins regering och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna.

Överföringen till kommunerna gör att tjänsterna kommer närmare kunderna. När samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna stöder de bättre målen för snabb sysselsättning. Kommunerna har goda förutsättningar att erbjuda kunderna målinriktade tjänster som lämpar sig för behoven på den lokala arbetsmarknaden.

Regeringspropositionen om överförandet av arbets- och näringstjänsterna antogs av riksdagen den 1 mars 2023. Lagpaketet som gäller om organisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicenstadfästes den 23 mars 2023. Organiseringsansvaret för tjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025.

Ansvaret att ordna tjänsterna

Kommunerna kan ordna tjänsterna själva eller komma överens om att ansvaret att ordna tjänsterna överförs till en samkommun eller kommun. Kommunen kan ordna tjänsterna själv om arbetskraften i kommunen överskrider 20 000 personer.

Om arbetskraften är mindre än detta ska kommunen grunda ett sysselsättningsområde med en eller flera kommuner. Sysselsättningsområdet ska vara ett geografiskt enhetligt område som är välfungerande med tanke på arbetsmarknaden och pendlingsregionen. I regel ska även den viktigaste staden i regionen inkluderas i området.

Kommunerna och de sysselsättningsområden som bildas ska komma överens om och senast den 31 oktober 2023 meddela arbets- och näringsministeriet hur sysselsättningstjänsterna ordnas i området från och med ingången av 2025. I detta sammanhang ska de kommuner som bildar ett sysselsättningsområde lämna in ett av kommunernas fullmäktigen godkänt avtal om ett gemensamt organ (ansvarskommunmodell) eller en samkommuns grundavtal (samkommunmodell) till ministeriet. Sysselsättningsområdena ska också lämna en plan som godkänts av kommunernas fullmäktige till ministeriet. Av planen ska följande framgå:

 • de ekonomiska resurser och personalresurser som ska reserveras för skötseln av de uppgifter som avses i lagen samt hur resurserna är fördelade
 • lösningarna för produktionen och inriktningen av tjänsterna som avses i lagen
 • antalet verksamhetsställen och deras placering
 • samarbetspartnerna och -formerna
 • hur arbetskraftsinvandring, arbetsmarknadsmatchning samt arbetskraftens rörlighet främjas
 • vilken beredskap det finns för strukturomvandlingssituationer.

Kommunerna eller de samarbetsområden som kommunerna bildar har lämnat 31.10.2023 sin anmälan om bildande av sysselsättningsområden till arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet behandlar mottagna anmälningar och ansökningar om undantag under november. I slutet av november är det känt vilka sysselsättningsområden som kan framskrida som planerat. Dessutom är det känt för vilka områden bildandet av ett sysselsättningsområde bereds genom statsrådets beslut.

Förfarandet inleds om en kommun eller ett samarbetsområde som lämnat in en anmälan eller ansökan om undantag inte uppfyller de kriterier för organiseringsansvar som anges i lagen. Om förfarandet måste inledas, ska de kommuner som berörs av förfarandet höras om förslaget till det sysselsättningsområde som ska bildas. Statsrådet fattar beslut om sysselsättningsområdena senast i februari 2024.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024: Bildandet av sysselsättningsområden framskrider (Meddelande 3.11.2023, arbets- och näringsministeriet, tem.fi)

Tillställningar i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringsministeriet (ANM) och Kommunförbundet ordnar informationsmöten och webbinarier om hur reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 framskrider. Inspelningarna av mötena och materialet är också tillgängliga i efterhand.

ANM ger sedan november 2021 översikter över reformens framskridande. Informationsmötena är avsedda för sakkunniga i arbets- och näringsförvaltningen, kommunerna och övriga intressentgrupper i stor utsträckning.

Kommunförbundets serie med webbinarier om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 är riktad till kommunerna som stöd för beredningen av reformen. Kommunförbundets webbinarier har bland annat behandlat ansvaret att ordna tjänsterna, planeringen av tjänsterna, finansieringen, digitala frågor, anskaffningar, totalreformen av integrationslagen (KOTO2024), lokalerna och egendomen.

 • Arbets- och näringsministeriet ordnar regelbundet tillställningar och webbinarier om hur reformen framskrider. Tillställningarna är avsedda för sakkunniga i arbets- och näringsförvaltningen, kommunerna och övriga intressentgrupper i stor utsträckning. Tillställningarna är i regel finskspråkiga.

  Tillställningar i anslutning till AN-reformen 2024

 • Kommunförbundet ordnar en webbinarieserie i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 så att kommunerna snabbt får all tillgänglig information som stöd för beredningen av reformen och för diskussionerna. Webbinarierna ordnas onsdagar kl. 14–15 och de kan följas via Kunta.tv. Webbinarierna är i regel finskspråkiga.

  Kommunförbundets webbinarier om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

  Työllisyystiistai (Sysselsättningstisdagen) är en kanal för snabb och smidig informationsförmedling, för att lyfta fram aktuella frågor och som underlag för diskussioner. Työllisyystiistai samlar landets främsta experter till diskussioner om de mest intressanta sysselsättningstemana. Sändningarna är i regel finskspråkiga.

  Työllisyystiistai

   

Beredningen

På riksnivå bereds överföringen av arbets- och näringstjänsterna i samarbete mellan ministerierna, kommunerna, arbets- och näringstjänsterna, NTM-centralerna, UF-centret och övriga intressentgrupper.

I Mellersta Österbotten bereds reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 av det utvidgade samarbetsorganet inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Organet består av representanter för kommunerna i Mellersta Österbotten (Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil), Kaustby ekonomiska region, Mellersta Österbottens förbund, Österbottens arbets- och näringsbyrå, NTM-centralen i Österbotten och Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Det utvidgade samarbetsorganet sammanträder varje månad och är verksamt fram till utgången av 2024. Därefter överförs ansvaret att ordna sysselsättningstjänsterna till de sysselsättningsområden som kommunerna bildat.

På basis av förslaget från det utvidgade samarbetsorganet och godkännandet av stads- och kommunstyrelserna i området har ett sysselsättningsområde som omfattar hela landskapet (Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil) beretts i Mellersta Österbotten enligt modellen med en ansvarskommun. Ansvarskommunen för Mellersta Österbottens sysselsättningsområde är Karleby stad, till vilken organiseringsansvaret överförs. Ett sysselsättningsområde som omfattar hela landskapet fyller kriterierna vad gäller mängden arbetskraft, geografiskt enhetligt område och att den viktigaste staden i regionen inkluderas i området.

I Mellersta Österbotten har avtalet om modell med ansvarskommun beretts från våren 2023 i samarbete mellan alla kommuner och städer i Mellersta Österbotten samt Kaustby ekonomiska region. Enligt avtalet bildas ett gemensamt organ (gemensam nämnd). Sysselsättningsnämnden har till uppgift att producera tjänsterna och sörja för lika tillgång till tjänster och andra åtgärder, fastställandet av behovet av tjänster samt deras mängd och kvalitet, valet av sätt att producera tjänster, tillsyn av tjänsternas och åtgärdernas produktion samt utövandet av myndigheternas befogenheter. Sysselsättningsnämnden kan grundas först när sysselsättningsområdet har fastställts.

Städerna och kommunerna i Mellersta Österbotten har lämnat in sina anmälningar om organiseringsansvaret med avseende på arbetskraftsservice till arbets- och näringsministeriet före 31 oktober 2023.