Fortsätt till innehållet

Skötsel- och nyttjandeplanen för Karleby nationalstadspark läggs fram för allmänheten 6.4-7.5.2023 i enlighet med stadsstrukturnämndens beslut. Planen godkänns av Miljöministeriet.

Skötsel- och nyttjandeplanen för Karleby nationalstadspark ger redskap för bevarande av stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en omfattande och sammanhängande helhet. Skötsel- och nyttjandeplanen styr staden och andra aktörer i området att vårda och utveckla nationalstadsparkens natur- och kulturhistoriska värden och värna och stärka dem.

Planen har indelats i en skötsel- och nyttjandeplan samt i objektspecifika objektskort. I skötsel- och nyttjandeplanen granskas området som en helhet och vilka åtgärder som stärker hela områdets värden och funktionalitet. I planen indelas nationalstadsparken i fyra delområden. Delområdena har i sin tur indelats i objekt och för varje objekt har objektskort utarbetats. Objektskorten går närmare in på ett visst objekts särdrag och vårdbehov.

I skötsel- och nyttjandeplanen tas fram principer som anknyter till värdering och hur värdena lyfts fram inom nationalstadsparkens område. I planen behandlas hur hinderslösheten och tillgängligheten kan utvecklas inom nationalstadsparken samt preciseras hur man i området bör beakta grönområden, skogsvård samt åtgärder som anknyter till användning av området i rekreationssyfte. I planen tas upp hur man informerar om parken, hur turismsynpunkterna ska beaktas och hur parken kan utnyttjas i undervisningssyfte.

Med hjälp av skötsel- och nyttjandeplanen kan man främja sådana projekt som bidrar till bibehållandet och stärkandet av områdets värden, invånarnas boendetrivsel och affärsverksamhetsmöjligheter i anknytning till dessa. I skötsel- och nyttjandeplanen ingår konkreta anvisningar som styr mot mera detaljerade planer och praktiska vårdåtgärder inom nationalstadsparken. I syfte att bevara områdets viktiga värden har det utfärdats bestämmelser om skötsel och användning i beslutet att grunda Karleby nationalstadspark. Dessa bestämmelser lyfts fram objektskorten i skötsel- och nyttjandeplanen som utarbetats till stöd för planeringen.

Karleby nationalstadsparks särdrag är havsnärhet, landhöjning och historiska element. De historiska elementen omfattar till exempel historia som anknyter till näringar och bosättning och stadsstrukturens skiktning och hur den bevarats. De varierande och omfattande naturområdena och de mångsidiga rekreationstjänsterna är en viktig del av verkställandet av nationalstadsparken. Karleby nationalstadspark är Finlands största och mest havsnära nationalstadspark och ett spetsprojekt i Karlebys livskraftsprogram.

Skötsel- och nyttjandeplanen för Karleby nationalstadspark

Objektskort