Fortsätt till innehållet

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet – som ett vardagsrum för stadsborna. Nationalstadsparkerna ingår i processen för hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande. Bestämmelser om inrättande av en nationalstadspark ingår i markanvändnings- och bygglagen. Ansökan om att inrätta en park görs av staden och miljöministeriet fattar beslutet om inrättande.

MBL 68 § 1 mom.

”För att bevara och vårda kultur- eller naturlandskapets skönhet, naturens mångfald eller historiska särdrag inom ett område som hör till den urbana miljön eller därtill anslutna värden i stadsbilden, sociala värden, rekreationsvärden eller andra särskilda värden kan en nationalstadspark inrättas.”

Karlebys roll i närverket av nationalstadsparker

Karleby nationalstadspark återger en berättelse om hur ett litet lantbruks-, fiske- och sälfångstsamhälle på landhöjningskusten utvecklades genom skeppsbyggnad, tjärbränning och handel till en livlig och internationell handelsstad med bildade borgare.

Karleby bidrar till berättelsen om nätverket av nationalstadsparker med landhöjning, ett fenomen som har inverkat och fortsätter att inverka på mötet mellan hav och land i Karleby. På grund av strandförskjutningen och de allt grundare kustvattnen har man varit tvungen att flytta hamnarna allt längre bort från stadens centrum. Landhöjningen är också närvarande i nationalstadsparkens havs-, kust- och skärgårdsnatur som konstant påverkas av en dynamisk successionsprocess.

Yhteystiedot