Fortsätt till innehållet
Vy över Fabriksgatan som är full av planteringar. I mitten står en stor blomkruka full av blommor. Från mitten av krukan reser sig en svart skylt i metall med guidning till många olika håll.

Så här sköter vi grönområden

2019 fanns det sammanlagt 169 hektar anlagda grönområden i Karleby. I områden som sköts ingår parker, grönområden på trafikområden, lekparker, näridrotts-och idrottsanläggningar, fastigheters gårdsplaner, utflyktsområden, badstränder samt andra grönområden.

Stadens enhet för parker och idrottsområden ansvarar för skötseln och anläggandet av stadens grönområden. Enheten ansvarar tillsammans med ansvarsområdet Planering för utvecklingen och planeringen av grönområden.

Karleby stads grönområden sköts enligt grönområdesprogrammet som togs i bruk 2010. Grönområdesprogrammet är ett långsiktigt utvecklingsprogram som styr planeringen, anläggningen och skötseln av grönområden som ägs av staden. Med hjälp av grönområdesprogrammet definieras områdenas skötselklass som styr skötseln av grönområden. Som bäst pågår uppdateringen av programmet för åren 2020–2029.

Skötseln av grönområden håller på att utvecklas i en naturenligare riktning. Karleby stad använder inte längre bekämpningsmedel för ogräs i skötseln av grönområden utan söker efter alternativa och effektiva verksamhetssätt. Ett sådant sätt är exempelvis ångbehandling av ogräs.

Man överväger också noggrant klippning av gräsområden och om gräsavfall förs bort, eftersom det är glest med arter på gräsområden som klipps ofta. Stora surrande insekter och andra nyttiga organismer drar nytta av mångformiga naturområden. Stadsängar är nutid men skötta gräsmattor behövs också för vistelse.

 • Med en främmande art avses en växt, ett djur eller en annan organism som med hjälp av människan har spridit sig från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden. Arten blir skadlig när den breder ut sig på allt större områden och tränger ut ursprungliga arter. Skadliga främmande växtarter måste avlägsnas och deras spridning hindras. Exempel på främmande växtarter är lupin, vresros, jättebalsamin och jätteloka.

  Karleby stad bekämpar skadliga främmande växtarter på sina egna områden. Lättaste sättet att meddela om förekomsten av skadliga främmande växtarter på stadens områden är att använda den elektroniska responstjänsten.

  Om det växer skadliga främmande växtarter i din trädgård, exempelvis jättebalsamin, jättefloka, vresros eller lupin, ska du gräva upp dem med rötter. Avlägsna all överlopps mull från rötterna och lägg växterna och rötterna i en sopsäck. Skydda dig själv omsorgsfullt när du avlägsnar jättefloka.

  • En liten mängd växter kan du slänga i ditt eget kärl för energiavfall.
  • Några säckar kan du lämna vid Karleby återvinningsstation vid Terminalgatan 11. Öppettiderna finns på webben.
  • Större mängder kan du föra till Storkohmo deponi i Såka, vardagar kl. 8-17, Såkavägen 340. Fråga personalen vid kontoret var du kan lämna växterna.

  Skadliga främmande växter får absolut inte lämnas till stadens mottagningsplats för trädgårdsavfall vid Silverstensbukten. Där kan de spridas via komposteringen tillbaka till grönområden. Kom också ihåg att man inte får slänga trädgårdsavfall i naturen.

 • Mottagningsplatsen för trädgårdsavfall är belägen vid Silverstensbuktsvägen 55. 

  Du kan föra kvistar, ris, löv och gräsklippningsavfall till mottagningsplatsen. Det är avgiftsfritt att föra trädgårdsavfall till mottagningsplatsen och platsen är öppen dygnet runt. På platsen finns skyltar enligt vilka trädgårdsavfallet sorteras. På så sätt hålls området snyggt.

  Om trädgårdsavfall transporteras i plastsäckar måste också innehållet i säckarna sorteras enligt skyltarna och de tomma säckarna lämnas på den plats som anvisats för dem. Det är absolut förbjudet att lämna skadliga främmande växter, byggavfall och stubbar på platsen.

  Det är förbjudet att föra trädgårdsavfall på någon annans mark såsom skogs-, park- och grönområde. I naturen ökar trädgårdsavfallet näringsbelastningen, minskar omgivningens trivsel och sprider ogräsväxter.