Fortsätt till innehållet

Det är meningen att man ska vistas och trivas på grönområden. Därför vill vi höra åsikter av användarna när det gäller planering, skötsel och anläggande av grönområden. Alltså just din åsikt.

 • Du kan delta i planeringen av grönområden redan från starten. Vi informerar alltid invånarna om nya planeringsobjekt och då kan du kontakta grönområdesplaneringen och framföra dina egna tankar och idéer.

  Beroende på objektet gör vi också olika enkäter, ordnar verkstäder och andra tillfällen där vi samlar material för planeringen. En del av planerna läggs fram till påseende via stadens officiella kanaler.

 • Vill du delta i det praktiska arbetet? Parkenheten ordnar varje år olika planteringsjippon och parkevenemang om vilka informeras skilt på stadens webbsidor och i sociala medier.

 • Ett utmärkt sätt att ta hand om naturen är att genom små handlingar främja naturens mångfald. Sådana handlingar är exempelvis att anlägga gårdsängar, att avstå från bekämpningsmedel, att kompostera och att bygga ett eget insekthotell.

 • Vill du ordna talkon exempelvis för att bekämpa skadliga främmande växtarter?

  Kontakta parkbyrån, puistot@kokkola.fi, eller skicka ett meddelande via responstjänsten.

  Vi ger talkoarbetare sopsäckar och hämtar växtavfallet som samlats på stadens mark.

 • Kom med i stadsmiljörådet!

  Stadsmiljörådet utvecklar och kommer med idéer till Karleby stadsmiljö tillsammans med sektorns sakkunniga. Rådet samlas fyra gånger om året och behandlar varje gång ärenden som fastställts på förhand. Sådana kan vara exempelvis trivseln i stadens platser utomhus, användning och underhåll av gatu- och parkområden eller andra aktuella frågor.

  Mera information ger stadsträdgårdsmästare Sini Sangi, tfn 044 7809 369, sini.sangi@kokkola.fi.

 • För arrangerande av separata evenemang i parkerna krävs alltid tillstånd för användning av området. Du kan ansöka om tillstånd via Karlebys elektroniska tjänster.