Fortsätt till innehållet

Sotning

Den goda nivån på brandsäkerheten i finska fastigheter beror i stort sätt på, att brandskadorna som orsakats av eldstäder och rökkanaler har kunnat effektivt förebyggas med regelbunden sotning. Också faran för soteld minskar då sotningen är sakligt utförd.

Genom sotning och rengörning uppnår man betydlig energibesparing. Man kan påverka betydligt eldstadens nyttovärde med att bränna på rätt sätt och med att hålla eldytorna rena.

Ägaren till fastigheten har rätt att beställa vilken sotare de önskar förutsatt att sotaren fyller kompetenskraven. Den som producerar tjänsten bestämmer själv priset på sotningen.

Tidtabell för sotningen

I regel ska sotning utföras en gång om året, med undantag av privata fritidsbostäder.

Om detta stadgas i Inrikesministeriets förordning om sotning (539/2005) och i Räddningslagens § 59 (379/2011).

Varje år sotas:

  • alla eldstäder som är i användning, bland annat braskaminer, bakugnar, bastuugnar och rökkanaler
  • eldstäder som eldas med fast bränsle, lätt brännolja, flera bränslen eller tung brännolja samt tillhörande kanaler
  • eldstäder och kanaler i fritidsbostäder som avsetts för annat än eget privat bruk samt tillhörande bastur, om bostäderna används regelbundet

Vart tredje år sotas:

  • omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Enligt avtal sotas:

  • eldstäder som saknar lucka i öppningen (öppna spisar), som endast sotas om fastighetens ägare eller innehavare separat kommer överens om detta med sotaren
  • eldstäder och eldytor i centralvärmepannor och varmluftspannor, som endast sotas om fastighetens ägare eller innehavare separat kommer överens om detta med sotaren