Fortsätt till innehållet

Balkongräcken av glas – Miljöministeriet och Finlands Kommunförbund
skickade brev till kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter

Polisen och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes informerade 28.3.2023 om en dödsolycka i
Vanda där en person fallit från en balkong efter att glaset i balkongräcket hade gått sönder. En
utredning om huruvida balkongräcket har uppfyllt kraven pågår.

Tukes har låtit göra jämförande
beräkningar av konstruktionsplanerna för balkongräcket. I den kalkylbaserade utredningen har
det preliminärt konstaterats att räckkonstruktionen inte uppfyller kravet på punktbelastning. Till
övriga delar är utredningen ännu inte klar. Härnäst kommer Tukes att låta utföra ett slagfasthetstest
för konstruktionen på räcket.

Krav som gäller räckkonstruktioner

Enligt 117 d § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) ska den som påbörjar ett byggprojekt
se till att byggnaden på det sätt som användningsändamålet förutsätter projekteras och
uppförs så att det är tryggt att använda och underhålla den. Byggnaden samt dess utomhusmiljö
och förbindelsegångar får inte vara förknippade med oacceptabel risk för olycka eller skada. I
Miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader (1007/2017) som utfärdats
med stöd av 117 d § i markanvändnings- och bygglagen, föreskrivs om allmänna krav på
räcken, räckets höjd och räckets skyddande del. Ett räcke ska vara säkert och bära de laster
som riktas mot det.

I enlighet med 117 a § i markanvändnings- och bygglagen ska den som påbörjar ett byggprojekt
se till att byggnaden planeras och byggs så att dess konstruktioner är fasta och stabila, lämpar
sig för förhållandena på byggplatsen och tål byggnadens planerade livslängd. Projekteringen
och dimensioneringen av de bärande konstruktionerna ska bygga på reglerna för konstruktionernas
mekanik och allmänt godtagna projekteringsgrunder eller på tillförlitliga provresultat eller
andra tillgängliga uppgifter. Byggnader ska uppföras med lämpliga byggprodukter med avseende
på konstruktionernas hållfasthet och stabilitet.

Miljöministeriets förordning om bärande konstruktioner (477/2014) har utfärdats med stöd av
117 a §. Förordningen tillämpas också på projektering och utförande av konstruktioner som är
viktiga med tanke på användningssäkerheten, om en eventuell skada i dem kan orsaka fara för
personsäkerheten. Sådana konstruktioner kan vara till exempel räcken. I enlighet med förordningen
uppfylls de väsentliga tekniska kraven för en byggnad då de bärande och avstyvande
konstruktionerna projekteras och utförs i enlighet med eurokoderna samt tillhörande nationella
val som utfärdats i form av miljöministeriets förordningar. Projekteraren ska dessutom beakta
de förhållanden som beror på byggplatsen.

Om något annat planerings- och genomförandesystem tillämpas, ska den som påbörjar ett
byggprojekt visa byggnadstillsynsmyndigheten, om denna förutsätter det, att planeringen och
genomförandet av projektet uppfyller de väsentliga tekniska kraven på konstruktionernas hållfasthet
och stabilitet, användbarhet och livslängd.

I förordningen om bärande konstruktioner föreskrivs också om krav på projektering, planering
och kontroll av konstruktioner samt om byggprodukter. I förordningarna om nationella val i anslutning
till eurokoderna föreskrivs om belastningar på konstruktioner som tillämpas vid planeringen
av bärande konstruktioner (Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande volymvikter,
egenvikt och nyttolaster för byggnader vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-
1-1 och nationella val beträffande vindlaster vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-4).
Den som påbörjar ett byggprojekt, projekterare och arbetsledare svarar för att de krav som ställs
på byggande uppfylls på det sätt som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen och i författningar
som utfärdats med stöd av den.

Myndighetstillsyn inom byggande

Enligt 124 § i MBL ska kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervaka byggandet med tanke
på det allmänna intresset samt för sin del se till att det som bestäms i denna lag och med stöd
av den iakttas i samband med byggandet. När man bedömer tillsynsuppgiftens omfattning och
art beaktas byggprojektets svårighetsgrad, sakkunskapen och yrkesskickligheten hos tillståndssökanden
och dem som ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet samt övriga
omständigheter som inverkar på behovet av tillsyn. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska
också sköta den allmänna styrning och rådgivning i fråga om byggandet som behövs i kommunen.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan bestämma att det utöver syn även ska förrättas andra inspektioner,
om detta behövs för att övervaka att tillståndsbestämmelserna, beskrivningarna eller
de bestämmelser och föreskrifter som gäller byggande iakttas. Byggnadstillsynsmyndigheten
bestämmer om inspektionerna i tillståndet för byggandet, vid det inledande mötet eller av särskilda
skäl under byggnadsarbetet. När tillståndsansökan behandlas eller under byggnadsarbetet
kan byggnadstillsynsmyndigheten kräva att den som påbörjar ett byggprojekt lägger fram
en oberoende och kvalificerad sakkunnigs utlåtande om huruvida den planerade lösningen eller
byggandet uppfyller föreskrivna krav.

Rekommendation för kommunens byggnadstillsynsmyndighet

Miljöministeriet rekommenderar att kommunens byggnadstillsynsmyndighet anvisar dem som
påbörjar byggprojekt att se till att kraven på räckens konstruktioner uppfylls vid pågående tillståndspliktiga
byggprojekt. Den som påbörjar ett byggprojekt har skäl att försäkra sig om att
räcken i glaskonstruktioner överensstämmer med kraven. Vid behov kan byggnadstillsynsmyndigheten
kräva en extern granskning i enlighet med 150 c § i markanvändnings- och bygglagen.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgift är att se till att kommunerna i regionerna informeras.

Befintliga byggnader

Enligt 166 § i markanvändnings och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning hållas i
sådant skick att den hela tiden uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet.
Byggnadens ägare ansvarar för underhållet av byggnaden.

I fråga om befintliga byggnader ska myndigheterna separat informera om eventuella åtgärder
och rekommendationer. Enligt polisens och Tukes meddelande kommer Tukes att inleda ett
projekt som syftar till att kartlägga hur vanligt det är med liknande konstruktioner. Då utredningar
ännu pågår, är det förståeligt om människor är oroliga och har frågor om säkerheten vid användningen
av balkonger. Byggnaders ägare, t.ex. husbolag, kan vid behov anlita en sakkunnig
för att utreda saken. Det kan också komma in frågor