Fortsätt till innehållet

Vi använder Whistleblowing-anmälningskanalen. Via den kan du rapportera din misstanke om eventuell överträdelse eller om överträdelse. Med hjälp av kanalen förbättrar vi ytterligare ansvarsfullheten i vår verksamhet. Kanalen är ett sätt i enlighet med EU:s så kallade visselblåsardirektiv att säkerställa att personer tryggt kan rapportera om överträdelser.

Vem kan göra en anmälan via Whistleblowing-anmälningskanalen?

En anmälan kan göras konfidentiellt av Karleby stadsorganisations

 • nuvarande och tidigare arbetstagare samt arbetssökande
 • arbetstagare som är anställda av underleverantörer eller leverantörer
 • praktikanter och frivilligarbetare

Vad kan man rapportera om via kanalen?

Servicen ger möjligheten att rapportera om misstänkta överträdelser såsom om opassande förfarande eller ohederlig, osaklig, bedräglig, olaglig eller hänsynslös verksamhet eller sådant beteende. Du behöver inte ha bevis som stöd för dina misstankar vid rapportering i   Whistleblowing, men alla anmälningar ska göras i god tro.

Den som rapporterar skyddas av  lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen. Via anmälningskanalen kan man rapportera om saker som gäller något av följande:

 1. offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet
 2. finansiella tjänster, produkter och marknader
 3. förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 4. produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 5. transportsäkerhet
 6. miljöskydd
 7. strål- och kärnsäkerhet
 8. livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
 9. folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 10. konsumentskydd
 11. skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem

Stadens personal kan använda olika sätt att rapportera om osakligt bemötande. En anmälan om osakligt bemötande kan göras till chefen, personaltjänster, arbetarskyddet eller i det elektroniska systemet PRO24. Mera info och anvisningar finns på intranätet.

Om du vill ge respons eller kritik om något annat kan du lämna din respons i vår elektroniska responstjänst.

Behandling av anmälningar

Anmälan behandlas av en person som har utsetts för användning av Whistleblowing-anmälningskanalen (har tystnadsplikt). Anmälningarna tas upp för behandling inom sju dagar från inlämnandet och beslut om dem fattas inom tre månader.

Du kan göra en anmälan bara med ditt eget namn. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt. Du kan lämna in din anmälan via bifogade länk. Länken styrs till en separat sida.

 • Fyll i anmälningsblanketten. Efter att du skickat in blanketten ger programmet en bekräftelse på att den mottagits. Ta tillvara sifferkoden som gäller din egen anmälan. Bilagor kan också fogas till anmälan.
 • Du kan följa med behandlingen av din anmälan och föra en dialog med Whistleblowing-kontaktpersonen genom att logga in med din sifferkod. Du beaktar väl att om du tappar bort koden kan vi av säkerhetsskäl inte ge dig det på nytt utan då måste du göra en ny anmälan.
 • Under behandlingen av ärendet är det möjligt att teamet ställer dig frågor. Kom ihåg att gå in på uppföljningssidan medan behandlingen fortskrider.