Fortsätt till innehållet

Projekt

Ungdomstjänster förverkligar olika utvecklingsprojekt enligt behov. Med projekt möjliggörs utvecklingen av ungdomsarbete, stärks den grundläggande verksamheten samt skapas nya behovsorienterade verksamheter.

 

Aktuella projekt

Inledande och utveckling av generellt inriktat ungdomsarbete på andra stadiet 2023–2024

Målet med projektet är att i samarbete med yrkescampusen vid Mellersta Österbottens utbildningskoncern utveckla verksamheten för generellt inriktat ungdomsarbete på andra stadiet:

  1. Utveckla verksamhetsinriktade arbetsformer för generellt inriktat ungdomsarbete på andra stadiet.
  2. Minska hindren för ungas delaktighet och främja ungas välbefinnande.

Ungdomsarbetet vid läroanstalten främjar läroanstaltens ungas delaktighet och aktivitet genom att engagera dem i att utveckla och genomföra verksamheten.

I verksamheten är man medveten om de varierande situationerna i olika skeden av studierna. Inledandet av studierna och stödet för dem är av största vikt med tanke på studieengagemanget. Det är viktigt att stärka gruppsammanhållningen och samhörigheten under hela studietiden. Med hjälp av projektet pilottestas metoder för ungdomsarbetet på andra stadiet samt fastställs behovet av verksamheten, verksamhetens arbetsbeskrivning och uppgifter och etableras strukturer för verksamheten. I projektet utvecklas och etableras en verksamhetsmodell för genrellt inriktat ungdomsarbete på andra stadiet.

Ett bredare mål är att garantera att också de studerande som behöver mer stöd med låg tröskel i sin vardag har jämlikare och mer likvärdiga möjligheter att uppnå ett gott liv och få en bra examen. Genom verksamheten stöds hållbar utveckling. Med tanke på den sociala hållbarheten ska läroanstalten vara en trygg, sund och trivsam arbets- och lärmiljö som är tillgänglig för alla. Med hjälp av verksamheten stöds de studerandes välmående, säkerhet, hälsa och ork. På individnivå förbättras den sociala hållbarheten genom att stödja ungas livshantering samt att hjälpa den unga förstå och lär sig betydelsen och konsekvenserna av den egna verksamheten.

Tillägsuppgifter; projektansvarig Tatu Mäki tatu.maki@kokkola.fi

 

Projekt inom skolungdomsarbete 2020–2022

Projektets syfte är att svara på ungas behov, på förändringar som sker i undervisningen och i skolor samt på aktuella utmaningar, exempelvis behov som uppstått i samband med COVID-19. Projektet genomförs i samarbete med Karleby ungdomstjänster och undervisningsväsendet.

Under projektet uppdateras ungdomstjänsters och skolornas samarbetsmodell från 2010. Med projektet tryggas likvärdigt skolungdomsarbete av jämn kvalitet för alla högstadieskolor med beaktande av regionala avstånd och tvåspråkigheten samt förhållanden som förändras i verksamhetsmiljön. Främjandet av förebyggande och samhällelig verksamhet har valts som insatsområde för utvecklingen. Uppföljningen och utvärderingen genomförs genom att verbalisera skolungdomsarbetet samt genom att utveckla statistikföringen, indikatorer och utvärderingen av effekten som helhet.

Läs mera om ungdomsarbete i skolan…

 

Avslutade projekt

Projektet Navigatorn 2015‒2018

Navigator-verksamhet förverkligades i Karleby och Kaustby ekonomiska regioner åren 2015‒2018. Verksamheten administrerades av Karleby ungdomstjänster och utgjorde en del av det nationella utvecklingsarbetet inom Navigator-verksamheten. Projektet finansierades inom ramen för programmet ”Hållbar tillväxt och jobb 2014‒2020” av Finlands strukturfond. Under projektet skapades och utvecklades en verksamhetsmodell enligt vilken handlednings- och rådgivningstjänster för unga koncentrerades till branschövergripande Navigatorer. Därtill satsade man inom projektet på att klienterna förflyttades snabbare i det yrkesövergripande samarbetsnätverket samt på att skapa ett gemensamt, navigerande arbetssätt.

Efter att projektet avslutades fungerar Navigatorn på två platser i Mellersta Österbotten, i Karleby och i Kannus. Dessutom har Kaustby en satellitplats.

Navigatorn i Mellersta Österbotten ger service med låg tröskel till alla unga och unga vuxna under 30 år. Navigatorn ger information, rådgivning och handledning bland annat vid studieval och under studierna, i karriärplaneringen, i sysselsättningsfrågor samt i frågor som gäller vardag och hälsa.

 

NUPS – nuorisotyön perussuunnitelma 2011‒2014 (Grundplan för ungdomsarbete)

Aktionsforskningen skapade en lokal läroplan samt en allmän modell för hur ungdomsarbete kan beskrivas som en fostrande process. Efter Karleby har NUPS-planer gjorts och görs regionalt och ortspecifikt på olika håll i Finland. Exempelvis åren 2015‒2016 följde man i aktionsforskningens perioder med hur bra modellen fungerar i andra kommuner. Forskningen omfattade kommunerna Karleby, Tavastehus, Kouvola, Uleåborg och Torneå.

Läs mera (på finska): https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuorisotyon-opetussuunnitelma.

Ta kontakt