Fortsätt till innehållet

Projekt

Ungdomstjänster förverkligar olika utvecklingsprojekt enligt behov. Med projekt möjliggörs utvecklingen av ungdomsarbete, stärks den grundläggande verksamheten samt skapas nya behovsorienterade verksamheter.

 

Aktuella projekt

 

Projekt inom skolungdomsarbete 2020–2022

Projektets syfte är att svara på ungas behov, på förändringar som sker i undervisningen och i skolor samt på aktuella utmaningar, exempelvis behov som uppstått i samband med COVID-19. Projektet genomförs i samarbete med Karleby ungdomstjänster och undervisningsväsendet.

Under projektet uppdateras ungdomstjänsters och skolornas samarbetsmodell från 2010. Med projektet tryggas likvärdigt skolungdomsarbete av jämn kvalitet för alla högstadieskolor med beaktande av regionala avstånd och tvåspråkigheten samt förhållanden som förändras i verksamhetsmiljön. Främjandet av förebyggande och samhällelig verksamhet har valts som insatsområde för utvecklingen. Uppföljningen och utvärderingen genomförs genom att verbalisera skolungdomsarbetet samt genom att utveckla statistikföringen, indikatorer och utvärderingen av effekten som helhet.

Läs mera om ungdomsarbete i skolan…

 

Avslutade projekt

Projektet Navigatorn 2015‒2018

Navigator-verksamhet förverkligades i Karleby och Kaustby ekonomiska regioner åren 2015‒2018. Verksamheten administrerades av Karleby ungdomstjänster och utgjorde en del av det nationella utvecklingsarbetet inom Navigator-verksamheten. Projektet finansierades inom ramen för programmet ”Hållbar tillväxt och jobb 2014‒2020” av Finlands strukturfond. Under projektet skapades och utvecklades en verksamhetsmodell enligt vilken handlednings- och rådgivningstjänster för unga koncentrerades till branschövergripande Navigatorer. Därtill satsade man inom projektet på att klienterna förflyttades snabbare i det yrkesövergripande samarbetsnätverket samt på att skapa ett gemensamt, navigerande arbetssätt.

Efter att projektet avslutades fungerar Navigatorn på två platser i Mellersta Österbotten, i Karleby och i Kannus. Dessutom har Kaustby en satellitplats.

Navigatorn i Mellersta Österbotten ger service med låg tröskel till alla unga och unga vuxna under 30 år. Navigatorn ger information, rådgivning och handledning bland annat vid studieval och under studierna, i karriärplaneringen, i sysselsättningsfrågor samt i frågor som gäller vardag och hälsa.

 

NUPS – nuorisotyön perussuunnitelma 2011‒2014 (Grundplan för ungdomsarbete)

Aktionsforskningen skapade en lokal läroplan samt en allmän modell för hur ungdomsarbete kan beskrivas som en fostrande process. Efter Karleby har NUPS-planer gjorts och görs regionalt och ortspecifikt på olika håll i Finland. Exempelvis åren 2015‒2016 följde man i aktionsforskningens perioder med hur bra modellen fungerar i andra kommuner. Forskningen omfattade kommunerna Karleby, Tavastehus, Kouvola, Uleåborg och Torneå.

Läs mera (på finska): https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuorisotyon-opetussuunnitelma.

Ta kontakt