Fortsätt till innehållet

Understöd

Ungdomstjänster har till uppgift att skapa förutsättningar för ungdomsverksamhet i Karleby.

 

Understöd kan beviljas till:

  • förening av vars medlemmar minst 2/3 är under 29 år och som är lokalförening i en riksomfattande ungdomsorganisation.
  • till förening som är en lokal registrerad förening av vars medlemmar minst 2/3 är under 29 år.
  • till fria verksamhetsgrupper för unga i vilka minst 2/3 av de personer som ansvarar för verksamheten.
  • genomför projektet är under 29 år samt projektunderstöd till sammanslutning av vars medlemmar 2/3 inte är under 29 år om verksamheten tydligt inriktas på unga.

 

Fördelningsgrunder och blanketter för special- och projektunderstöd

 

Utbildningsunderstöd

Utbildningsunderstöd kan beviljas för utbildning som arrangeras av ansökaren eller för deltagande i utbildning som arrangeras av en annan organisation.

Ansök understöd

 

Understöd för lägerverksamhet

Understödet beviljas för att täcka kostnader för läger som ordnats eller för deltagande i ett läger som ordnas av till exempel förenings distriktsorganisation.

Understödet för lägerverksamhet beviljas på basis av lägerdygn.

Ansök understöd

 

Understöd för barn- och ungdomsarbete

Understödet beviljas till förening för varje sådant verksamhetstillfälle i vilket det utöver ledaren deltagit minst fem under 29-åringar.

Ansök understöd

 

Understöd för internationell verksamhet

Understödet beviljas för arrangerande av ett internationellt evenemang, för kostnader för deltagande i internationell verksamhet som arrangeras av distrikts- eller centralorganisation samt för kostnader för deltagande i evenemang som arrangeras utomlands och som anknyter till föreningens verksamhet.

Ansök understöd

 

Understöd för verksamhetslokal

Understödet för verksamhetslokal beviljas sådana organisationer som under en längre tid hyr eller underhåller lokaler för sin verksamhet.

Understödet är avsett för regelbundna hyres- och liknande underhållskostnader för sådana lokaler.

Ansök understöd

 

Projektunderstöd

Med projektunderstöd avses understöd av engångsnatur.

Understöd beviljas bland annat för ett särskilt evenemang som verkställs vid bestämd tidpunkt, för ett försök med nya arbetsformer eller för en resa.

Understöd kan också beviljas till en registrerad ungdomsförening för anskaffning av materiel eller utrustning som behövs för en verksamhet.

Ansök understöd

Ansökan skickas till adressen:

Karleby stad / Ungdomstjänster

PB 43

67101 Karleby

Ta kontakt