Fortsätt till innehållet

Beredningen av sysselsättningsområdet framskrider, kommunerna i Mellersta Österbotten fattar beslut

Ansvaret för att ordna tjänsterna för den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025. Det ansvarskommunavtal och planen för ordnande, som arbets- och näringsministeriet kräver att ska behandlas senast 31 oktober 2023, kommer att behandlas i stads- och kommunstyrelserna i Mellersta Österbotten och senare av kommunernas fullmäktige i september-oktober. Karleby stadsstyrelse behandlar ärendet under sitt sammanträde den 11 september 2023.

Städer och kommuner i Mellersta Österbotten har från 2021 tillsammans deltagit i kommunförsöket med sysselsättning för att utveckla olika sätt att producera sysselsättningstjänster nära klienternas hemkommun. I Mellersta Österbotten har beretts ett sysselsättningsområde som skulle omfatta hela landskapet. Ett sysselsättningsområde som omfattar hela landskapet fyller kriterierna vad gäller mängden arbetskraft, geografiskt enhetligt område och att den viktigaste staden i regionen inkluderas i området.

I Mellersta Österbotten bereds reformen av arbets- och näringstjänsterna av det utvidgade samarbetsorganet för kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Utgående från förslaget från det utvidgade samarbetsorganet och områdets stads- och kommunstyrelsers godkännande har en ansvarskommunmodell beretts. Karleby stad är ansvarskommun i Mellersta Österbottens sysselsättningsområde till vilken ansvaret för ordnande överförs

Enligt avtalet bildas ett gemensamt organ (nämnd). Det gemensamma organets uppgift är att producera tjänster och att se till att det finns lika tillgång till tjänster och andra åtgärder som ingår i uppgiften och beslutar hur behovet, mängden och kvaliteten i fråga om dessa ska fastställas, hur tjänsten ska produceras och produktionen övervakas och hur myndigheterna ska utöva sina befogenheter i fråga om uppgiften.

Planen för ordnande styr sysselsättningsområdets verksamhet

Samtidigt med avtalet har också en plan för ordnande av arbetskraftstjänster beretts. Arbets- och näringsministeriet förutsätter att en sådan plan utarbetas. Planen styr kommunerna att identifiera viktiga frågor och teman som anknyter till ordnande av arbetskraftstjänster redan när sysselsättningsområdena bildas.

På basis av planen kan arbets- och näringsministeriet bedöma sysselsättningsområdenas och kommunernas förutsättningar att klara de skyldigheter som anknyter till ansvaret för ordnande och produktion av tjänster. Utgående från planerna för ordnande fattar ministeriet beslut om sysselsättningsområden. Då sammansättningen av sysselsättningsområden som ligger bredvid Mellersta Österbotten är klara kan man komma överens om samarbete med dem.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 (kokkola.fi)