Fortsätt till innehållet

Det föreslås att beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 fortsätter enligt modellen med en ansvarskommun

Det utvidgade samarbetsorganet inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen bereder reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 i Mellersta Österbotten och föreslår för kommunerna i Mellersta Österbotten att beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 fortsätter enligt modellen med en ansvarskommun. För de kommunala beslutsfattarna i området ordnades den 25 april i ett regionalt informations- och diskussionsmöte om beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Ett annat möte ordnas i juni.

Republikens president stadfäste den 23 mars 2023 lagpaketet om omorganiseringen av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Ansvaret att ordna tjänsterna överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025. I Mellersta Österbotten bereds reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 av det utvidgade samarbetsorganet inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Organet består av representanter för kommunerna i Mellersta Österbotten (Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil), Kaustby ekonomiska region, Mellersta Österbottens förbund, Österbottens arbets- och näringsbyrå, NTM-centralen i Österbotten och Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Enligt lagreformen kan kommunerna ordna tjänsterna själva eller komma överens om att ansvaret att ordna tjänsterna överförs till en samkommun eller kommun. Enligt det godkända lagpaketet kan kommunen ordna tjänsterna själv om arbetskraften i kommunen överskrider 20 000 personer. Om arbetskraften är mindre än detta ska kommunen grunda ett sysselsättningsområde med en eller flera kommuner. Sysselsättningsområdet ska vara ett geografiskt enhetligt område som är välfungerande med tanke på arbetsmarknaden och pendlingsregionen. I regel ska även den viktigaste staden i regionen inkluderas i området. Utifrån de fastställda kriterierna planeras ett sysselsättningsområde som omfattar hela Mellersta Österbotten.

Kommunerna och de nya sysselsättningsområdena ska senast den 31 oktober 2023 meddela arbets- och näringsministeriet hur sysselsättningstjänsterna ordnas i området från och med ingången av 2025. En plan bland annat för de ekonomiska resurserna och personalresurserna för skötseln av uppgifterna och för lösningarna för produktionen av tjänsterna som godkänts av kommunernas fullmäktige ska i detta sammanhang lämnas till ministeriet.

Med tanke på beredningsarbetets framskridande är det viktigt att besluta om sysselsättningsområdet ska beredas utifrån modellen med en samkommun eller en ansvarskommun. Det utvidgade samarbetsorganet som bereder reformen har beslutat att föreslå för kommunerna och städerna i området att beredningen av sysselsättningsområdet fortsätter enligt modellen med en ansvarskommun där Karleby stad är värdkommun.

I modellen med en ansvarskommun grundas ett nytt organ, som ansvarar om den regionala serviceproduktionen. Ett exempel på en motsvarande modell i Mellersta Österbotten är Mellersta Österbottens miljöhälsonämnd. Utifrån tidtabellen i lagen är avsikten att avtalet som gäller ordnandet av tjänsterna bereds under maj och lämnas till fullmäktigen för godkännande i början av hösten 2023.

Kommunerna som bereder grundandet av samarbetsområdena måste också beakta den lagstadgade samarbetsskyldigheten i beredningen. I samarbetsförfarandet diskuteras grunderna för att bilda områdena, olika alternativ för att ordna sysselsättningstjänsterna och hur de anställda påverkas av detta. Minskningar av personalen eftersträvas inte med reformen av arbets- och näringstjänsterna. Det är fråga om att ansvaret att ordna tjänsterna överförs från staten till kommunerna.

 

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024