Fortsätt till innehållet

Karleby stadsstyrelse sammanträdde måndagen den 24 januari

Behandlingen av Karleby stads strategi 2022–2025 sköts fram till nästa möte.

En omorganisering av bokförings- och löneräkningstjänsterna blir aktuell när välfärdsområdena inleder sin verksamhet år 2023. Stadsstyrelsen beslutade välja Monetra Oulu Oy till serviceproducent. Bokföringstjänsternas personal överförs i Monetras tjänst i enlighet med principerna för affärsöverlåtelse den 1 januari 2023. Servicecentret ligger också i fortsättningen i stadens lokaler och använder sig av stadens nuvarande system för styrning av verksamheten. Löneräkningstjänsterna produceras tills vidare som eget arbete.

Aino Sallinen och Stina Mattila valdes till representanter i Anders Chydenius-stiftelsens styrelse.

Understödsverksamhet

Stadsstyrelsen stöder lokal medborgarverksamhet, organisationer och kommuninvånarnas delaktighet inom ramen för de årligen tillgängliga anslagen. Understödsverksamheten omfattar allmännyttiga sammanslutningar som till exempel byaföreningar och andra samfund, vilkas verksamhet inte stöds av kultur- och fritidsnämnden. Årligen delas understöd också ut ur Karleby stads fonder vars avkastningar är avsedda för sociala ändamål. Fonderna är två till antalet.

Stadsstyrelsen beslutade öppna ansökan om understöd i enlighet med förslaget. Ansökningstiden går ut i slutet av mars. Anvisningar för ansökan publiceras på stadens webbplats.

Stadsstyrelsen beslutade om kriterierna för understöd för sysselsättning till föreningar. Understöden används till ersättning av föreningarnas kostnader för handledning av arbetsprövning och sysselsättning med lönesubvention. Mera info.

Valet av personaldirektör fastställdes

Stadsstyrelsen fastställde valet av personaldirektör. Kirsi Rytkönen tillträder tjänsten som personaldirektör 1.2.2022. Utvecklingsprojektet för positiva erfarenheter för anställda och klienter som startar 2022 antecknades till kännedom.

Tomt- och fastighetsärenden

Den begäran om omprövning som Kokkolan Purjehtijat framställt i ärendet som gäller förnyande av arrende av en tomt i Sandstrand förkastades såsom ogrundad.

Stadsstyrelsen godkände reserveringen av en ny affärstomt på Koppinenvägen (arrendatorer är Tapsan Haalarit Oy och Kristian Tyynelä). Stadsstyrelsen beslutade också avstå från fastigheter i stadens ägo: man beslutade riva byggnaderna på Koppinenvägen 19 och 21 samt Karhintie 4A. Man beslutade också riva en grillbyggnad i centrum på adressen Strandgatan 20.

Esityslista / pöytäkirja 25.1.2022