Fortsätt till innehållet
Havainnekuva Kauppatorin yleissuunnitelmasta

Många svar på enkäten om översiktsplanen för salutorget

Översiktsplanen för salutorget fanns framlagd till påseende 2–15.3. Ansvarsområdet Planering ordnade en webbenkät om översiktsplanen som kartlade invånarnas åsikter om planen. 219 personer svarade på enkäten.

I början av enkäten fick svararna se en video om översiktsplanen. Efter det fick svararna berätta vilka känslor planen väckte. 45 % av svararna valde alternativet WAU, ska absolut tas med. Bara fyra procent av svararna tyckte att planen för torget var dålig.

De mest populära delarna av planen var vistelsebryggan, lekplatsen, Fiskhallens picknickträdgård och rampbron vid Sundet. Man önskade också utrymmen för kaféföretagare vid vistelsebryggan. I enkäten ställdes också frågan vad som absolut inte ska vara med i den fortsatta planeringen och flest svar fick konstisbanan. De öppna svaren visade att konstisbanan delar åsikterna: en del var för den och önskade att den görs större och andra ville använda området för andra ändamål.

Den planerade scenen ansågs besvärlig ur användarnas synpunkt och man önskade noggrannare planering när det gäller den. Dessutom önskade man att lekplatsen skulle lämpa sig också för mindre barn. Svararna var överlag nöjda med översiktsplanen och särskilt ansåg de att planen gör salutorget trevligare och mer funktionell.

Du kan bekanta dig närmare med enkätsvaren på projektets webbplats: https://www.kokkola.fi/sv/salutorget/