Fortsätt till innehållet

Principerna för utnämning av dottersammanslutningarnas styrelser i Karleby

I enlighet med Karleby stads ägarpolitiska riktlinjer inleder koncern- och stadsutvecklingssektionen processen för utnämning av sammanslutningarnas styrelsemedlemmar genom att årligen fastställa principerna för genomförandet av utnämningsprocessen. Koncern- och stadsutvecklingssektionen har senast utstakat principerna den 19 december 2022.

Bolagsstyrelserna väljs enligt respektive sammanslutnings bolagsordning eller stadgar. Koncernbolagens styrelser väljs under deras ordinarie bolagsstämmor som i Karleby stadskoncerns dotterbolag ordnas under våren 2023. Koncern- och stadsutvecklingssektionen kommer med förslag till styrelsemedlemmar i sammanslutningarna till bolagsstämmorna.

I sammansättningen av styrelserna för stadens dotterbolag ska enligt 47 § i kommunallagen beaktas en med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten. Enligt de ägarpolitiska riktlinjerna ska medlemmarna i dottersamfundens styrelser representera ägaren både ur ett förvaltningsmässigt och förtroendepersonperspektiv. I strategiska bolag ska den politiska representationen basera sig på substanskompetens.

Årligen begärs av dottersamfundens styrelseordföranden synpunkter på hurdan kunskap och erfarenhet vore viktiga i bolagets styrelsearbete. Dessutom utreds styrelsemedlemmarnas villighet att fortsätta in på en ny period. Innan behandlingen i sektionen har fullmäktigegrupperna möjlighet att föreslå medlemmar till dottersamfundens styrelser. Förslag kan också göras under behandlingen i sektionen.

Karleby stads koncern- och stadsutvecklingssektion kom med sitt förslag till bolagsstämmorna under sina möten 15.2.2023 och 20.2.2023.

”De medlemmar som inte fortsätter i styrelserna informeras om förslaget före bolagsstämmorna” berättar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg. ”När det gäller platserna i Karleby Energi Ab:s styrelse gick denna information ut för sent” beklagar Sandberg.

Stadsdirektör Stina Mattila berättar att processerna som gäller styrelseplatserna är svåra, tidskrävande och för många mycket personliga. Därför är det skäl att utveckla dem också i fortsättningen. ”Man bör komma ihåg att helheten är en process med många skikt och den omfattar många olika uppfattningar och åsikter om styrelsernas sammansättning. Allas gemensamma mål är ändå alltid bolagens fördel” betonar Mattila.

 

Kommunkoncern